Det norske oljeselskap ASA: Fortrinnsrettsemisjon: Tegningsperioden utløper idag

Det vises til tidligere børsmeldinger fra Det norske oljeselskap ASA («Selskapet) vedrørende fortrinnsrettsemisjonen for utstedelse av 61 911 239 nye aksjer i Selskapet («Fortrinnsrettsemisjonen»).

Tegningsperioden i Selskapets Fortrinnsrettsemisjon utløper i dag kl. 16.30 (norsk tid) 29. juli 2014. Korrekte utfylte tegningsblanketter må være mottatt hos et av tegningskontorene, eller, ved bruk av elektronisk tegningssystem, være registrert innen utløpet av denne fristen.

Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden vil bortfalle uten kompensasjon til innehaveren og dermed miste sin verdi.

For nærmere opplysninger henvises det til prospektet datert 9. juli 2014.

Investorkontakter:
Jonas Gamre, Investor Relations Manager, tlf.: 971 18 292
Håkon Høgetveit, Investor Relations, tlf.: 476 29 348


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap på norsk sokkel med aktivitet innen leting, utbygging og drift. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet, og er partner i Johan Sverdrup-feltet. Selskapet har en ambisiøs strategi for fortsatt vekst, og har nylig inngått avtale om å kjøpe Marathon Oil i Norge*. Det vil gi selskapet en betydelig produksjon. Samtidig fortsetter Det norske en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel.

Det norske er notert på Oslo Børs (DETNOR). Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Med oppkjøpet av Marathon i Norge får vi også kontor i Stavanger. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

* Krever godkjennelse fra myndighetene

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker