Oppdatering om Gohta-2

Det norske oljeselskap ASA melder at avgrensingsbrønn Gohta-2 i PL492 er i ferd med å avsluttes. Brønnen påviste olje og gass og det ble gjennomført to produksjonstester. Testen i gassonen var vellykket, mens testen i oljesonen ikke er entydig.

Avgrensningsbrønnen 7120/1-4S ble boret med boreriggen Island Innovator på 332 meters vanndyp på Gohta-strukturen i Barentshavet, 5,3 kilometer nordvest fra funnbrønnen 7120/1-3 som ble boret i 2013, og påviste mellom 111-232 millioner fat oljeekvivalenter.

Hovedformålet med brønnen var å bekrefte reservoarutstrekningen og reservoaregenskaper i perm-lagrekken samt å etablere olje-vann og gass-olje kontakter i de vestlige deler av strukturen. Omfattende data- og prøveinnsamling er utført i reservoaret inkludert kjerning og væskeprøvetakning.

Brønn 7120/1-4 S påtraff 10 meter øvre perm kalksteinskonglomerat med god reservoarkvalitet over oppsprukket kalkstein med begrenset reservoarkvalitet. Den konglomeratiske sonen inneholdt gasskondensat. I den tette kalksteinen var det spor av olje. To produksjonstester ble gjennomført for å undersøke reservoarkvalitet og permeabilitet.

Testen i ojesonen var ikke entydig grunnet manglende forsegling, og produserte 170 000 sm3 gass per dag fra det øvre perm-laget. Testen i gasskondensatsonen produserte 700 000 sm3 gass per dag og 140 sm3 olje per dag.

Det norskes har 40 prosent eierandel i PL492. De andre partnerne er Lundin Norway AS (40 prosent og operatør) og Noreco med 20 prosent.

Investorkontakter:
Jonas Gamre, Investor Relations Manager, tlf.: 971 18 292
Håkon Høgetveit, Investor Relations, tlf.: 476 29 348


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR". Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker