Resultat for tredje kvartal

Det norske oljeselskap ASA sluttførte 15. oktober oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS, og er nå blant de største uavhengige, børsnoterte lete- og produksjonsselskapene i Europa.

Ivar Aasen
De sentrale prosjekterings- og byggeaktivitetene på Ivar Aasen-prosjektet forløper etter planen med produksjonsstart i fjerde kvartal 2016. Riggen Maersk Interceptor er ferdig bygget, og har nå kommet til Norge. Det norske skal overta Maersk Interceptor og vil ha riggen på kontrakt til sent i 2019.

Plattformen på Ivar Aasen bygges ut med stålunderstell, og plattformdekket vil ha boligkvarter og et prosesseringsanlegg for førstetrinns separasjon. Både Byggingen av plattformdekket forløper som planlagt på SMOE-verftet i Singapore, og bygging av stålunderstellet i Arbatax på Sardinia går som planlagt.

Johan Sverdrup
Den 3. november offentliggjorde Statoil, som er pre-unitoperatør for Johan Sverdrup-feltet, konsekvensutredningen for fase 1 av utbyggingen. Konsekvensutredningen bekrefter at prosjektet forløper etter planen. Fase 1 omfatter etablering av et feltsenter bestående av en prosessplattform, en boreplattform, en stigerørsplattform og en boligplattform. Planen er at PUD for Johan Sverdrup fase 1 skal sendes inn til myndighetene senest i første kvartal 2015, med planlagt produksjonsstart i fjerde kvartal 2019.

Rettighetshaverne på Johan Sverdrup har innledet forhandlinger om en unitiseringsavtale. Plan for Utbygging og Drift (PUD) forventes godkjent av Stortinget i løpet av vårsesjonen i 2015.

Totale investeringer i fase I er anslått til mellom 100 og 120 milliarder kroner. Det omfattende arbeidet på fase 1 av DG3/PUD fortsatte i tredje kvartal og gikk stort sett etter planen både hos Statoil og hos eksterne leverandører som står for forprosjekteringen.

Leting
Selskapets kostnader relatert til leting var 554 millioner kroner i tredje kvartal, hvorav 426 millioner kroner ble bokført som leteutgifter. I dette kvartalet deltok Det norske i boringen av to undersøkelsesbrønner og to avgrensningsbrønner. Både Heimdalshø- og Kvitvola-prospektene var tørre. Avgrensningsbrønnen på Gohta var ferdig boret i juli, mens boringen av avgrensningsbrønnen på Garantiana ble fullført i november. Begge brønner var vellykkede og det ble foretatt datainnsamling og prøvetaking.

Finansiering
I løpet av tredje kvartal styrket selskapet egenkapitalen gjennom en fortrinnsrettsemisjon som førte til en økning i egenkapitalen på 3 milliarder kroner.  De nye aksjene ble utstedt til en kurs på kr. 48,50, og etter fortrinnsrettsemisjonen er selskapets nye aksjekapital på 202 618 602 kroner. Fortrinnsrettsemisjonen var kraftig overtegnet.

I løpet av tredje kvartal undertegnet selskapet en reservebasert lånefasilitet ("RBL-fasilitet") som ble fullt ut garantert av BNP PARIBAS, DNB, Nordea og SEB. RBL-fasiliteten er en syvårig sikret lånefasilitet på 3 milliarder dollar og inkluderer i tillegg en ikke-bindende trekkrettighet på 1 milliard dollar. I slutten av oktober erstattet denne langsiktige lånefasiliteten oppkjøpslånet på 2,2 milliarder dollar. Det norske trakk 2,65 milliarder dollar på RBL-fasiliteten i forbindelse med avslutningen av transaksjonen og betalte 2,1 milliarder dollar for aksjene i Marathon Oil Norge AS. Videre tilbakebetalte Det norske i sin helhet beløpet trukket på selskapets rullerende kredittfasilitet på 1 milliard dollar.

Med RBLen og aksjeemisjonen som ble gjennomført dette kvartalet, har selskapet sikret finansieringen av sine planer fram til produksjonsstart på Johan Sverdrup-feltet.

Finansielt
Det norske hadde inntekter på 112 millioner kroner (324) i tredje kvartal.

Letekostnader på 426 millioner kroner (588) bidro til et driftsunderskudd på 552 millioner kroner (518). Netto finanskostnader var på 184 millioner kroner (131). Nettoresultat for tredje kvartal var -104 millioner kroner (-158), etter en skatteinntekt på 633 millioner kroner (491).

Det norskes fire felt i produksjon – Jette, Atla, Varg og Jotun – produserte i snitt 2 335 boepd dette kvartalet. Realisert oljepris var i snitt USD 104 per fat.

Kontakter:
Direktør kommunikasjon Rolf Jarle Brøske, telefon: +47 911 12 475
Investorkontakt Jonas Gamre, telefon +47 971 18 292

Finn rapport og engelsk presentasjon av kvartalet vedlagt. Norsk presentasjon vil publiseres på hjemmesiden i løpet av kort tid. På hjemmesiden kan du følge kvartalsfremleggelsen direkte overført fra kl. 8:30 - www.detnor.no.


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatørEn av rettighetshaverne i en lisensDette er det samme som en utvinningstillatelse. En utvinningstillatelse er en konsesjon, dvs. en rettighet til å drive leting etter petroleumsressurser og deretter produksjon i et angitt geografisk område på norsk sokkel i et begrenset tidsrom. Konsesjonen gis av myndighetene ved Olje- og energidepartementet til ett eller flere kvalifiserte oljeselskap. Samarbeidet mellom oljeselskapene i en lisens er regulert i avtaler vedtatt av myndighetene., og som på alle rettighetshaveres vegne forestår den daglige ledelse av lisensens arbeid. Operatøren utpekes av Olje- og energidepartementet. for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.