Norges ledningsnett "for lut og kaldt vann?"

Norges ledningsnett "for lut og kaldt vann?" Oslo november 2004 At Statsbudsjettet for 2005 ikke nevner investeringsbehovene for landets vann- og avløpsnettverk, er både skuffende og overraskende, mener "Arbeidsgruppe for vann- og avløp". Etter at Stortinget påla Regjeringen å vurdere behovet for å øke de enkelte kommuners engasjement omkring ledningsnettene, er temaet omtalt i Kommuneproposisjonen som ble lagt frem av Regjeringen i vår. Men i Statsbudsjettet er vann- og avløpsnettet ikke nevnt med et ord - Vi mener at Regjeringen må gå inn med direkte økonomisk støtte til kommunene for å stimulere de enkelte kommuner til å få fortgang i vedlikeholdsarbeidet. Slik støtte ble gitt tidligere, men ble så trukket tilbake for noen år siden. Nå må slike virkemidler tas i bruk igjen, mener Torbjørn Lothe Vik som leder for Arbeidsgruppen: - Regjeringen har dessuten varslet at det vil bli lansert ulike incentiver for å få kommunene sterkere engasjert i ledningsnettet, men heller ikke dette ser vi spor av annet enn i runde former i Kommuneproposisjonen. "Arbeidsgruppe for vann- og avholdsnett" består av en rekke av de største aktørene innen VA i Norge. Gruppen har i flere møter med myndighetene tatt opp problemene ved vårt sterkt foreldede og dårlig vedlikeholdte nettverk for vann og avløp. Nettet - som totalt består av mer enn 132 000 kilometer rørledninger over hele landet - representerer en milliardinvestering og er av sentral betydning for så vel den enkelte husstand som for næringsliv og industri. - Normal levetid for rørene og utstyret ligger mellom 50 og 80 år. Det innebærer at mer enn 1 % av ledningsnettet må skiftes hvert år. Dette arbeidet er langt på etterskudd, og det betyr i klartekst at vi skyver problemene foran oss, hevder Torbjørn Lothe Vik - Samtidig blir lekkasjer og krisereparasjoner stadig vanligere. I dag regner ekspertene at mer enn 50 % av alt drikkevann lekker ut på veien mellom vannkildene og tappekranene. Det gir Norge en klar bunnplassering i Europa når det gjelder å ta vare på drikkevannet som naturressurs. Dessuten gir lekkasjene alvorlige ringvirkninger ved at drikkevann trenger inn i avløpsrørene og sprenger renseanleggenes kapasitet samtidig som avløpsvann trenger inn i drikkevannsrørene og fører til forurensing og sykdomstilfeller. Vann og avløpsnettet er trolig ikke et fengende tema i valgkamptider. Rørene ligger jo nedgravd - ute av øye, ute av sinn. Det er veldig lett å utsette nødvendige utbedringer ett år til.eller to. Og heller betale krisereparasjonene etter hvert. Dette er en holdning som Stortinget har bedt kommunaldepartementet å ta fatt i. - Vi har hatt en rekke møter på ulike nivåer både i Storting og Regjering. Ingen er tjent med at ledningsnettet nedprioriteres slik det gjøres nå. Det er rett og slett dårlig nasjonaløkonomi, mener Vik. Pressemeldingen er sendt ut av "Arbeidsgruppe for vann- og avløpsnett" Denne gruppen består av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Norske Rørgrossisters Forening (NRF), markedsledende VA-leverandører og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). For mer informasjon: Kontakt Arbeidsgruppens leder, Torbjørn Lothe Vik på telefon 22 72 55 00 eller sekretariatet ved Jan Harsem på telefon 66 98 97 85 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no