Aspiro AB (publ): Regnskap 4. kvartal

Sterk vekst i nye forretningsområder

- Aspiro nådde målsettingen for 2008 om omsetningsvekst og opprettholdt lønnsomhet
- Nettoomsettingen for helåret utgjorde 425,5 MSEK (404,9 MSEK). Nettoomsettingen for fjerde kvartal utgjorde 113,7 MSEK (107,8 MSEK). Innen Mobile TV økte omsettingen med 59 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2007. Innen Mobile Solutions økte omsettingen fra eksterne kunder med 125 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2007.
- EBITDA for helåret 2008 ble 30,2 MSEK (29,1 MSEK). I fjerde kvartal endte EBITDA på 5,4 MSEK (3,8 MSEK).
- Resultatet etter skatt for helåret ble -206,4 MSEK (7,7 MSEK). Resultatet etter skatt for fjerde kvartal ble -216,1 MSEK (-3,9 MSEK). Med bakgrunn i den pågående finanskrisen har Aspiro vurdert risikoen i framtidige kontantstrømmer og med hensyn til dette gjennomført goodwillnedskrivninger på totalt 202,4 MSEK. Samtidig ble utsatt skattefordring skrevet ned med 20 MSEK.
- Eksklusive søkevirksomheten utgjorde nettoomsettingen for helåret 369,3 MSEK (348,0 MSEK). Nettoomsettingen for fjerde kvartal utgjorde 100,6 MSEK (93,8 MSEK). For helåret ble EBITDA eksklusive søkevirksomheten -13,1 MSEK (-12,9 MSEK) og for fjerde kvartal -1,9 MSEK (-6,0 MSEK).
- Konkurransetilsynet godkjente ikke sammenslåingen av Aspiros og Opplysningens søkevirksomheter.
- Aspiro beholder målet om å fra og med andre kvartal 2009 generere positivt EBITDA eksklusive søkevirksomheten. Muligheten til å oppnå dette målet kan blir påvirket av den globale konjunkturnedgangen. Omsettingsvekst fortsetter å være prioritert i 2009.
- Styret foreslår for generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2008.

Etter periodens utgang
- Konkurransetilsynets beslutning angående salget av søkevirksomheten ble anket til departementet og en ny avtale ble signert mellom partene. Aspiro driver søkevirksomheten videre inntil en eventuell godkjenning av transaksjonen.
- Aspiros datterselskap Rubberduck Media Lab signerte en rammeavtale med en ledende internasjonal operatør gjeldende leveranse av mobil-TV løsninger. Rammeavtalen er beregnet å tilføre en omsetting på 25-30 MSEK over en treårsperiode, tilsvarende en omsetningsvekst på cirka 40 prosent for Rubberduck sammenlignet med 2008.

Informasjonen er av en slik karakter som Aspiro AB (publ) skal offentliggjøre i henhold til svensk lov om verdipapirmarkedet og eller lov om handel med finansielle instrument. Informasjonen ble offentliggjort den 13 februar 2009 klokken 8.30.

Tags:

Om oss

Aspiro er et medieteknologiselskap i front av den pågående utviklingen i musikkbransjen der musikkbruk redefineres. Vi tilbyr via våre musikktjenester WiMP og TIDAL en komplett musikkopplevelse med HiFi-lydkvalitet, HD-musikkvideoer og en sterk redaksjonell profil. Parallellt er vi en innholdsleverandør til mediebransjen via RADR Music News, som hjelper sine partnere å attrahere og beholde besøkere til sine nettsteder. Les mer på www.aspiro.com.

Abonner

Dokumenter og linker