Aspiro AB (publ): Regnskap 4. kvartal 2006

Stabil løpende virksomhet og sterk tilvekst innen nye områder de kommende årene

• EBITDA for hele 2006 ble 63,5 MSEK (35,6 MSEK). Målet for 2006 var at EBITDA skulle øke til 65 MSEK. Resultatet er omtrent på linje med det som ble varslet, til tross for økt konkurranse i Finland i 2. halvår. Aspiros største markeder, Norge og Sverige, utviklet seg meget sterkt året sett under ett. EBITDA for 4. kvartal økte til 15,3 MSEK (14,8 MSEK).

• Resultatet etter skatt økte til 49,5 MSEK (18,0 MSEK) for hele 2006, og 12,6 MSEK (8,6 MSEK) for 4. kvartal. Resultatet per aksje økte til 0,26 SEK (0,11 SEK) i 2006, og 0,07 SEK (0,05 SEK) for 4. kvartal. Konkurransesituasjonen i Finland har medført en nedskrivning av goodwill i forhold til de finske selskapene med 35 MSEK. Ut fra beregnet beskattbart resultat er det hensyntatt en utsatt skatteinntekt på 35 MSEK.

• Netto omsetning for 2006 økte til 447,8 MSEK (407,9 MSEK), hvorav de ervervede selskapene Mobile Avenue og Rubberduck bidro med 31,3 MSEK, mens de avviklede selskapene i UK og Spania dro ned omsetningen med 19,2 MSEK. Aspiro har med hensikt redusert ulønnsom virksomhet som ikke er strategisk til fordel for forbedrede marginer. Nettoomsetningen i 4. kvartal utgjorde 106,5 MSEK (124,7 MSEK).

• Fokus på vekstområdene mobil-TV, nedladningstjenester for musikk, mobil markedsføring, søketjenester og community. Aspiro lanserte i 4. kvartal nedlastningstjenester for musikk på tre skandinaviske operatørers mobilportaler, testlanserte en personsøketjenste i Norge og gjennomførte en mobil markedsføringskampanje sammen med Spendrup.

• Den 1. oktober ervervet Aspiro mobil-TV-selskapet Rubberduck. Rubberduck bidro med en nettoomsetning på 1,7 MSEK. Ervervet hadde marginal påvirkning på resultatet for 2006. Etter periodens avslutning har Rubberduck signert avtale med operatøren 3 om leveransen av den tekniske løsningen til deres mobile TV-satsning i Sverige og Danmark.

• Styret vurderer situasjonen slik at selskapet kommer til å opprettholde sin sterke markedsposisjon innen nåværende virksomhet, samt den høye lønnsomheten.

• For å legge til rette for fremtidig sterk tilvekst, besluttet styret i 2006 at selskapet skal satse på områdene mobil-TV, musikk, mobil markedsføring, søketjenster og community. De kommende tre årene forventer Aspiro kraftig vekst innen disse områdene. Satsningene beregnes å belaste EBITDA for 2007 med 15-25 MSEK. Styret regner med at satsningene kommer til å generere overskudd i løpet av 2009.

Jan-dec 2006 (2005):

Nettoomsetning, MSEK: 447,8 (407,9)
EBITDA, MSEK: 63,5 (35,6)
Resultat etter skatt, MSEK: 49,5 (18,0)
Resultat pr. aksje, SEK: 0,26 (0,11)
Likvide midler, MSEK: 79,4 (89,4)
Cash flow fra løpende virksomhet før endringer i arbeidskapital, MSEK: 58,3 (26,3)

Tallene i parentes viser tilsvarende periode foregående år.

Om oss

Aspiro er et medieteknologiselskap i front av den pågående utviklingen i musikkbransjen der musikkbruk redefineres. Vi tilbyr via våre musikktjenester WiMP og TIDAL en komplett musikkopplevelse med HiFi-lydkvalitet, HD-musikkvideoer og en sterk redaksjonell profil. Parallellt er vi en innholdsleverandør til mediebransjen via RADR Music News, som hjelper sine partnere å attrahere og beholde besøkere til sine nettsteder. Les mer på www.aspiro.com.

Abonner

Dokumenter og linker