Autolink Group øker togfraktkapasiteten: Investerer SEK 175 millioner i neste generasjons jernbanevogner for miljøvennlig bilfrakt

(Drammen, 16. mars 2007) Norges ledende aktør innen billogistikk, Autolink Group AS i Drammen, bestiller 70 nye jernbanevogner for bilfrakt fra svenske Kockums Industrier AB i Malmø. Kontraktssummen er på SEK 175 millioner, og første leveranse skjer inneværende høst. Samtlige vogner skal være satt inn i trafikken høsten 2009. De nye vognene laster 12 personbiler hver, og er en nyutvikling som muliggjør tradisjonell stykkgods som returfrakt. Dermed forbedres vognenes utnyttelsesgrad og inntjening betraktelig. For Autolink Group representerer utvidelsen av vognparken en viktig innsatsfaktor for å realisere selskapets strategi om å utfordre de øvrige aktørene i det skandinaviske billogistikkmarkedet. Nylig kjøpte derfor gruppen en 40-prosents eierpost i jernbaneselskapet Ofotbanen AS.

Betydelig kapasitets- og miljøsatsning
Drøyt 75 prosent av alle biler som selges i Norge fraktes og/eller klargjøres for salg av Autolink. Selskapet frakter om lag 55.000 biler årlig på tog, eller drøyt 600 biltog i året ved hjelp av Ofotbanen. Autolink Group sysselsetter drøyt 200 personer i Norge og ved gruppens anlegg i Malmø, og årsomsetningen ligger på rundt NOK 430 millioner. Tilveksten på 70 nye vogner øker bilvognparken fra 90 til 160 enheter, eller biltogkapasiteten til drøyt 1.000 per år. De nye vognene har en ny design som muliggjør fraktkombinasjonen biler og tradisjonell stykkgods, partigods og fulloads på en mer kost-effektiv måte enn i dag. Dermed kan ordinær stykkgodskapasitet på returreisene tilbys lasteiere og speditører i Norge og Sverige.

- Dette er en stor satsning for oss, og vi har stor tro på at vi vil lykkes. Etterspørselen etter togbasert transportkapasitet øker, ikke minst fordi miljøaspektet ved denne transportformen får større og større betydning for kundene våre. Vi har derfor spisset vår vekststrategi i sterkere grad mot tog enn tidligere, bla. ved å sikre oss større kapasitet og fleksibilitet gjennom kontraktsinngåelse med Ofotbanen, som vi dessuten har investert betydelige midler i, fastslår konsernsjef Lars Olsen i Autolink Group.

Ledende innovatører og produsenter
Den nye generasjonen av bilvogner som Autolink nå anskaffer, er Kockums Industriers videreutvikling av et konsept finske Talgo initierte før Kockums Industrier overtok finnenes jernbanevirksomhet. Konseptet er ytterligere utviklet i henhold til Autolinks spesifikasjoner, og vil ventelig sette standarden for fremtidens vognmateriell for biltransport i Europa. Når bilene er kjørt av vognene, trekkes overbygningene til side og øvre lastedekk senkes, slik at tradisjonell stykkgods, partigods og fulloads kan lastes om bord. Så trekkes overbyggene på plass igjen, og godset er dermed fullstendig beskyttet mot vær, vind og skader. Resultatet blir en langt bedre kost-effektivitet per vogn, noe som forbedrer Autolinks evne til å møte priskonkurransen ytterligere.

- Vi er svært fornøyde med Kockums Industriers vilje til å imøtekomme våre behov og deres forretningsmessige forståelse for vår strategi. Videre er vi imponert over de ingeniør- og håndverksmessige ressurser bedriften legger ned i innovasjon og produksjon. Kockums Industrier lever opp til sin tradisjon som ledende utviklere og produsenter av jernbanemateriell siden 1859, fastslår konsernsjef Lars Olsen i Autolink Group.

Vellykket spesialisering
For Kockums Industrier, videreføringen av det tidligere Kockums-verftets jernbanevirksomhet, representerer denne ordren nok en bekreftelse på at bedriften har valgt riktig strategi. Nordens eneste produsent av lastvogner for tog har gjennom de senere år fokusert på utvikling og produksjon av vogner for spesielle transportbehov. Autolink-ordren fordrer en økning av staben fra 70 til 90 -100 ansatte, som i inneværende år vil levere jernbanevogner i Norden og Europa for øvrig for rundt SEK 170 millioner.

- Denne ordren bekrefter at vårt fokus på konstruksjon og produksjon av jernbanevogner for spesielle, spesifikt definerte transportoppdrag har vært kommersielt riktig. Vi skreddersyr vognmateriellet etter de parametere som gir godset den mest effektive transporten. Autolink Groups nye vogner utgjør et betydelig utviklingsskritt for togbasert bilfrakt i Europa, og vi har stor tro på at denne løsningen etter hvert vil dominere bilfraktmarkedet på kontinentet, uttaler administrerende direktør Björn Widell i Kockums Industrier AB.