IGE: Konvertible lånetilsagn for SEK 10,1 millioner mottatt fra minoritetsaksjonærene

IGE Resources AB (IGE) har i det siste konvertible lånetilbudet mottatt lånetilsagn fra sine minoritetsaksjonærer på i overkant av SEK 10,1 millioner, i rentefrie, usikrete konvertible lån. Konverteringskurs fra NOK 0,38.

I tillegg til det, ønsker selskapets største aksjonær Altro Finans AB å opprettholde sin 29,7% eierandel i IGE og vil derfor tilføre selskapet ytterligere kapital som konverteres til aksjer på samme betingelser og i samme takt som långiverne konverterer sine lån til aksjer. Det totale beløpet som har blitt tilført IGE i dette tilbudet kan derfor bli opptil ca SEK 14,4 millioner.

I tillegg til dette, har IGE fra september i år hentet inn totalt SEK 3.700.000 i rentefrie, usikrete konvertible lån. IGE har dermed, utelukkende fra sine egne aksjonærer og til sluttkurs dagen før tilbudet ble gitt, totalt hentet inn i overkant av SEK 18 millioner siden det nye styret overtok ledelsen på den ordinære Generalforsamlingen 2. august i år.

Dette setter IGE i stand til ytterligere å opptrappe investeringene i Nickel Mountain prosjektet, initielt i den verdiskapende og allerede igangsatte PFS-fasen (Pre-Feasibility Study) samt i arbeidet med den parallet igangsatte miljøsøknaden. Selskapet vil om kort tid offentliggjøre en detaljert fremdriftsplan.

IGE vil rette en stor takk til alle aksjonærene som ved å gi selskapet konvertible lån har bidratt til å gi selskapet et økonomisk løft og en ny mulighet til å bli en betydelig nikkelprodusent. Ledelsen kan dermed nå hovedsaklig fokusere på sin hovedoppgave; øke aksjonærerverdiene.

Ved spørsmål til innholdet i denne børsmeldingen, vennligst kontakt:

Erlend Dunér Henriksen

Varamann, IGE Resources AB

Mobil: +47 920 18 950

E-mail: erlend@henriksen.as

*

For generell informasjon vedrørende IGE Resources, vennligst kontakt:

Stefan Persson

Styreformann, IGE Resources AB

Tlf: +46 8 402 28 00 / Mobil: +46 70 486 21 90

E-mail: info@ige.se

IGE Resources AB (publ) er et svensk selskap med hovedkontor i Stockholm. Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs (ticker: IGE). Vennligst besøk hjemmesiden på www.ige.se eller www.nickelmountain.se for mer detaljert informasjon.

Abonner

Dokumenter og linker