Barn og unge som rømmer fra barneverninstitusjoner skal tas hånd om. 4.2.09.

- Når det offentlige har omsorgen for barn og unge, skal det ikke herske tvil om hvilket ansvar ulike instanser har, sier direktør Ann-Marit Sæbønes i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir.

Dersom et barn rømmer, har barneverninstitusjonen, barnevernet i barnets hjemkommune, og politiet et ansvar. Barne-, ungdoms-og familiedirektoratet vil invitere alle aktører som har ansvar når barn rømmer, til et møte for å avklare roller og rutiner, slik at barna får hjelp snarest mulig.

- Saken i NRK i dag om barn som er på rømmen i dagevis uten å bli meldt savnet er svært alvorlig. Den viser at det er behov for at alle som har et ansvar her, kommer sammen for å gjennomgå og samkjøre sine rutiner. Bufdir vil også invitere de private institusjonenes interesseorganisasjoner, da halvparten av institusjonene har private eiere, sier Sæbønes.

Det er barneverntjenesten i kommunen som har det overordnede ansvaret for å iverksette tiltak når et barn rømmer fra barneverninstitusjon. Barnevernet i barnets hjemkommune har ansvar for å varsle politi og foreldre. Institusjonen har ansvar for å lete i sitt nærområde og varsle barnevernet i den kommunen barnet kommer fra.

Bufetats barneversninstitusjoner har klare rutiner.Ansatte ved institusjonene har en aktiv rolle i å lete etter barnet og kommunisere med barnet via mobiltelefon. Dersom barnet ikke blir funnet i nærområdet, varsler institusjonen politi, barnevernet i barnets hjemkommune og barnets foreldre. - På bakgrunn av denne saken vil vi likevel gjennomgå våre rutiner for å se om det er behov for å skjerpe dem, sier Sæbønes, som oppfordrer politiet og barnevernet i kommunene til å gjøre det samme.


Kontaktperson i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:
Seniorrådgiver Unni Bratland, 466 15 063

Om oss

Hovudoppgåva vår er å gje barn, unge og familiar som treng hjelp og støtte, tiltak med høg og riktig kvalitet i heile landet.

Abonner