RAPPORT 1. KVARTAL 2007

Konsernets driftsinntekter utgjorde 1 647 mill i
kvartalet
EBITDA i kvartalet ble 640 mill og EBIT 418 mill.
Tilknyttede selskaper ble konsolidert inn med et
samlet negativt resultat i kvartalet på 10,7 mill.
Netto finansposter i kvartalet var negative med
46,2 mill
Resultat etter skatt og minoritetsinteresser
utgjorde 176,4 mill i kvartalet
For full rapport se vedlegg på www.newsweb.noKOMMENTAR TIL REGNSKAPET I BONHEUR ASA
I 4. kvartal 2006 økte Bonheur sin eierandel i
Ganger Rolf ASA til 51,28% (tidligere 49,67%). Som
en følge av dette ble Ganger Rolf fra og med 4.
kvartal 2006 regnskapsmessig fullkonsolidert som
et datterselskap av Bonheur. Da Bonheur og Ganger
Rolf har felles eierskap av selskapenes viktigste
investeringer, medførte aksjekjøpet at en rekke
selskaper som tidligere var behandlet som
tilknyttede selskaper, også ble regnskapsmessig
fullkonsolidert fra samme tidspunkt. I tillegg ble
enkelte investeringer som tidligere var ført til
kost, konsolidert etter egenkapitalmetoden.

Regnskapsreglene innebærer et krav om at Bonheur i
den offisielle regnskapsavleggelsen presenterer
regnskapene slik de faktisk var fremlagt i
tidligere perioder (ikke omarbeidet). Dette betyr
at Bonheurs offisielle regnskap for 1.kvartal 2007
er presentert som følger:

1. kvartal 2007 med regnskapsmessig
fullkonsolidering av datterselskap

1. kvartal 2006 med konsolidering etter
egenkapitalmetoden

Regnskapsåret 2006 der 4. kvartal er basert på
regnskapsmessig fullkonsolidering, mens 1-3
kvartal er konsolidert etter egenkapitalmetoden

Sammenligningstallene i det offisielle regnskapet
er således basert på ulike konsolideringsmetoder.

Bonheur har av denne grunn sett det som viktig
også i 1.kvartal 2007 å utarbeide et proforma
regnskap der resultat og balanse for 1. kvartal
2006 (og for året 2006) er omarbeidet og dermed
sammenlignbart med 1. kvartal 2007. Dette proforma
regnskapet er presentert som Note 9.

Av denne grunn er den finansielle informasjonen
her holdt til et minimum mens utfyllende
informasjon er gitt i note 9.

FINANSIELL INFORMASJON

Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt. I de
tilfellene hvor tallene for tilsvarende periode
2006 er sammenlignbare, settes de i parentes (ref.
forklaring i avsnittet ovenfor).

Konsernets driftsinntekter utgjorde 1 647,0
millioner i kvartalet, mens driftsresultatet før
avskrivninger (EBITDA) var 640,2 millioner. Netto
finansposter i kvartalet var negative med 46,2
millioner.

Tilknyttede selskaper ble konsolidert inn med et
samlet negativt resultat i kvartalet på 10,7
millioner. Comarit og TusenFryd bidro negativt
mens NHST Media Group bidro positivt.

Resultatet etter skatt og minoritetsinteresser
utgjorde 176,4 millioner. Minoritetsinteressene i
Bonheur-konsernet består av eierandeler på 46,00 %
i Fred. Olsen Energy ASA , 48,72% i Ganger Rolf
ASA og 42,30% i Fred. Olsen Production ASA.

Konsernets virksomhetsområder består av Energi
tjenester, Fornybar energi, Shipping og øvrige
investeringer. Resultatene for de enkelte
virksomhetsområdene er vist i note 5. Områdene
Energi tjenester inndeles i Offshore boring og
Flytende produksjon, mens Shipping inndeles i
Tank, Cruise, og Annen shippingvirksomhet.

ANNEN INFORMASJON
Hendelser etter 31. mars 2007
Fred. Olsen Cruise Lines Pte. Ltd inngikk 10.
april avtale med Blohm + Voss Repair GmbH, Hamburg
om en forlengelse på omlag 30 meter av
skipet `Norwegian Crown`, noe som vil øke
passasjerkapasiteten med omlag 35%.
Totalprosjektet som inkluderer kjøp av skipet,
oppgradering og forlengelse, utgjør omlag USD 210
millioner.

Datterselskapet Dolphin Drilling Ltd, et selskap i
Fred.Olsen Energy konsernet, inngikk 20. april
avtale om 60 dagers forlengelse av utleieavtalen
vedrørende Borgholm Dolphin. Kontraktsverdien
utgjør USD 12 millioner.

Styret i Oslo Børs vedtok 25. april å ta aksjene i
Fred. Olsen Production ASA opp til notering på
Oslo Børs under forutsetning av at selskapet før
første noteringsdag oppfyller kravet til antall
børsposter/aksjonærer. Det forventes at handelen i
aksjen på Oslo Børs vil starte rundt 11. mai 2007.

Norges vassdrags- og energiverk ga i desember 2006
konsesjon til å bygge et 102 MW vindkraftverk på
Lista. Farsund kommunestyre gav 8.mai 2007 sitt
samtykke til reguleringsplan for prosjektet. Både
Fylkesmannen og Fylkeskommunen har påklaget
avgjørelsene.

Generalforsamlingen avholdes 31. mai 2007 kl.
14.00 i selskapets lokaler i Fred. Olsens gate 2,
Oslo.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker