RAPPORT 2. KVARTAL 2005

Hovedtall i kvartalet:
Driftsresultat minus 5,0 millioner
Resultat fra tilknyttede selskaper 129,1 millioner
Netto Finansposter 111,1 millioner
Resultat før skatt fra videreførte virksomheter 235,2
millioner
Netto Resultat fra avhendet virksomhet 164,8 millioner
Netto resultat etter skatt 350,4 millionerRegnskapet for 2. kvartal er utarbeidet i samsvar med den
internasjonale regnskapsstandarden (IFRS) for
delårsrapportering og er i tråd med regnskapsprinsippene
som vil bli benyttet i årsregnskapet. 2005 er første år med
regnskapsavleggelse etter IFRS. IFRS er under stadig
utvikling, slik at den foreliggende informasjonen kan bli
endret frem til avleggelsen av det endelige årsregnskapet
for 2005.

Som tidligere meddelt blir nå alle vesentlige selskaper og
engasjementer konsolidert som tilknyttede selskaper.

Salg av flyselskapet Sterling ble som tidligere meddelt
gjennomført i kvartalet. Regnskapsmessig presenteres
gevinsten som virksomhet under avhendelse (2. kvartal 2004
er omarbeidet tilsvarende).

Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt. Tallene for
2. kvartal 2004 omarbeidet etter IFRS, er i parentes.


Finansiell informasjon

Som tidligere meddelt blir nå alle vesentlige selskaper og
engasjementer konsolidert som tilknyttede selskaper slik at
morselskapet fremstår som et holdingselskap uten egne
vesentlige inntektsgenererende aktiviteter.
Driftsresultatet (EBIT) var negativt med 5,0 millioner
(positivt 3,1 millioner). For første halvår ble
driftsresultatet negativt med 10,7 millioner (negativt 6,3
millioner).

Tilknyttede selskaper ble konsolidert inn med et samlet
positivt resultat etter skatt i kvartalet på 129,1
millioner (130,0 millioner). First Olsen Ltd (FOL) bidro
positivt med 50,4 millioner (positivt 83,4 millioner).
Fred. Olsen Renewables bidro negativt med 16,2 millioner
(positivt 3,7 millioner). Fred. Olsen Energy (FOE) ble
konsolidert inn med et negativt resultat på 6,0 millioner
(negativt 12,9 millioner). Cruisesegmentet bidro også
negativt i kvartalet med 21,2 millioner (positivt 17,8
millioner). Ganger Rolf er konsolidert inn med et positivt
resultat på 124,8 millioner. For halvåret under ett ble
tilknyttede selskaper konsolidert inn med et samlet
resultat på positivt 37,8 millioner (positivt 353,4
millioner).

Netto finansposter i kvartalet var positive med 111,1
millioner (22,0 millioner). Dette inkluderer 102,2
millioner (9,8 millioner) knyttet til verdivurdering av
finansielle aktiva. Av dette var 103,4 millioner relatert
til positiv verdiutvikling av beregnet gevinst på
opsjonsdelen av en investering i et konvertibelt
obligasjonslån utstedt av FOE.

Netto finansposter per 2. kvartal utgjorde 183,6 millioner
(negativt 15,8 millioner), hvorav positiv verdiutvikling på
opsjonsdelen i FOE-lånet utgjorde 166,6 millioner.

Konsolidert resultat før skatt for videreførte virksomheter
ble 235,2 millioner (155,0 millioner), en økning på 80,2
millioner fra tilsvarende kvartal i 2004. Per 2. kvartal
utgjorde resultatet før skatt for videreførte virksomheter
210,7 millioner (331,2 millioner).

Virksomhet under avhendelse omfatter resultatet fra salget
av Sterling som ble gjennomført med virkning fra 25/4.
Samlet salgsgevinst før skatt for Bonheur og Ganger Rolf
ble 448 millioner og inkluderer et negativt resultat i
Sterling på 54 millioner i driftsperioden 1.1 - 25.4. Den
samlede gevinst etter skatt er anslått til 284 millioner,
hvorav Bonheurs andel utgjør 142 millioner. Anslaget er
basert på foreløpig estimerte skatteberegninger. Se
forøvrig note 1 nedenfor.

Det samlede resultat i kvartalet før skatt, inkludert
virksomhet under avhendelse (Sterling) var 464,2 millioner

Kvartalets nettoresultat etter skatt ble 350,4 millioner
(150,6 millioner). Det tilsvarende tall for årets 6 første
måneder ble 280,8 millioner (330,5 millioner).

Det vises til vedlegg for fullstendig melding

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker