RAPPORT 2. KVARTAL 2006

Driftsresultat (EBIT) i kvartalet var negativt
med 6,7 millioner (negativt 5,0 millioner)
Tilknyttede selskaper ble konsolidert med et
samlet resultat i kvartalet på 202,9 millioner
(92,9 millioner). Netto finansposter i
kvartalet var negative med 39,3 millioner
(positive 8,5 millioner), Konsolidert
resultat etter skatt i kvartalet fra videreførte
virksomheter var 171,3 millioner (75,9
millioner).Konsernregnskapet er avlagt etter internasjonale
regnskapsregler (IFRS). Delårsrapporten for 2.
kvartal 2006 er avlagt etter IAS 34 basert på
regnskapsstandarder, uttalelser og fortolkninger
gjeldende på regnskapsdato.

Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt.
Tallene for samme periode 2005 er i parentes.

FINANSIELL INFORMASJON

Driftsresultat (EBIT) som i prinsippet
gjenspeiler holdingsselskapets kostnader, var i
kvartalet negativt med 6,7 millioner (negativt
5,0 millioner). Som tidligere er alle vesentlige
selskaper og engasjementer konsolidert inn som
tilknyttede selskaper.

Tilknyttede selskaper ble konsolidert med et
samlet resultat i kvartalet på 202,9 millioner
(92,9 millioner). Av dette bidro First Olsen
Ltd. (FOL) med et resultat på 46,4 millioner
(50,5 millioner) fra sine aktiviteter innenfor
tank, flytende produksjon og boreriggen Bulford
Dolphin. Fred. Olsen Energy ASA (FOE) ble
konsolidert med et resultat på 91,4 millioner
(negativt 6,0 millioner) og Ganger Rolf ASA med
57,1 millioner (88,6 millioner). Cruise-
segmentet ble konsolidert med et resultat på 9,7
millioner (negativt 21,2 millioner), vindkraft
med et negativt resultat på 0,4 millioner
(negativt 16,2 millioner) og Comarit med et
negativt resultat på 5,2 millioner (negativt 7,3
millioner).

For halvåret under ett ble tilknyttede selskaper
konsolidert inn med et samlet resultat på 365,2
millioner (negative 20,2 millioner).

Netto finansposter i kvartalet var negative med
39,3 millioner (positive 8,5 millioner), hvorav
35,1 millioner var relatert til et urealisert
agiotap i forbindelse med en USD-fordring på
First Olsen Ltd. for avsatt, men ikke utbetalt
utbytte for 2005. Per 2. kvartal utgjorde netto
finansposter negative 38,5 millioner (positive
18,7 millioner).

Valutaterminkontrakter og renteinstrumenter er
verdsatt til markedsverdi per 30. juni 2006.

Konsolidert resultat etter skatt i kvartalet ble
171,3 millioner (75,9 millioner), en forbedring
på 95,4 millioner fra tilsvarende kvartal i 2005.

FOE tilbød i perioden investorene i det
konvertible obligasjonslånet (FOE 02 4,5%
2004/09), å delta i en rettet emisjon mot
samtidig å oppgi konverteringsretten under det
opprinnelige konvertible obligasjonslånet.
Bonheur har akseptert tilbudet for sin andel av
obligasjonslånet på 149,8 millioner.

Den rettede emisjonen vil bli gjennomført til
emisjonskurs NOK 68,00 som tilsvarer
konverteringskursen under obligasjonslånet.
Obligasjonslånet med en rente på 4,5%, forfaller
i henhold til opprinnelig forfallsdato den 30.
mars 2009. Dette innebærer at Bonheur ASA vil
tegne seg for 2.202.882 nye aksjer i FOE ,
tilsvarende en samlet innbetaling på 149,8
millioner. Den rettede emisjonen planlegges
gjennomført innen utgangen av juli måned, og
Bonheur vil etter dette eie 20.314.382 aksjer i
FOE (omlag 30,2% forutsatt full konvertering).

ANNEN INFORMASJON
Generalforsamlingen vedtok den 31. mai 2006 å
splitte eksisterende aksjer i selskapet slik at
en aksje ga 4 nye aksjer. Antall utestående
aksjer er etter dette 40.789.308. Dette antallet
er lagt til grunn ved utregning av resultat pr
aksje i de forskjellige perioder. Tallene er
gjort sammenlignbare for perioder før splitten
ble vedtatt.


Vedlegg følger på www.newsweb.no

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker