RAPPORT 3. KVARTAL 2006

Driftsresultat (EBIT) i kvartalet var negativt
med 6,1 millioner (negativt 5,1 millioner)
Tilknyttede selskaper ble konsolidert med et
samlet resultat i kvartalet på 340,0 millioner
(201,2 millioner). Netto finansposter i
kvartalet var positive med 7,1 millioner (5,1
millioner), Konsolidert resultat etter skatt i
kvartalet fra videreførte virksomheter var 339,4
millioner (215,8 millioner).
For full informasjon se www.newsweb.noKonsernregnskapet er avlagt etter internasjonale
regnskapsregler (IFRS). Delårs-rapporten for 3.
kvartal 2006 er avlagt etter IAS 34 basert på
regnskapsstandarder, uttalelser og fortolkninger
gjeldende på regnskapsdato.

Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt.
Tallene for tilsvarende periode 2005 er i
parentes.

FINANSIELL INFORMASJON

Driftsresultatet (EBIT), som i praksis består av
morselskapets kostnader, var i kvartalet
negativt med 6,1 millioner (negativt 5,1
millioner). Alle vesentlige selskaper er som
tidligere konsolidert inn som tilknyttede
selskaper.

Tilknyttede selskaper ble konsolidert inn med et
samlet resultat i kvartalet på 340,0 millioner
(201,2 millioner). Av dette bidro Fred. Olsen
Energy ASA (FOE) med 110,7 millioner (41,9
millioner) og First Olsen Ltd (FOL) med 64,2
millioner (27,9 millioner) fra sine aktiviteter
innenfor tank, flytende produksjon og boreriggen
Bulford Dolphin. Cruise-segmentet ble
konsolidert med et resultat på 29,6 millioner
(28,7 millioner), Comarit med 19,9 millioner
(21,9 millioner) og Tusenfryd med 9,7 millioner
(10,5 millioner). Fred. Olsen Renewables (FOR)
ble konsolidert med et negativt resultat på 9,0
millioner (negativt 2,3 millioner), mens Ganger
Rolf ASA ble konsolidert inn med 112,9 millioner
(71,8 millioner).

Per 3. kvartal ble tilknyttede selskaper
konsolidert inn med et samlet resultat på 705,1
millioner (181,0 millioner), en forbedring på
524,1 millioner.

Netto finansposter i kvartalet var 7,1 millioner
(5,1 millioner), hvorav 7,8 millioner var netto
urealisert og realisert agiogevinst i
forbindelse med fordring på USD 48,9 millioner
mot First Olsen Ltd. for avsatt men ikke
utbetalt utbytte for 2005.

Per 3. kvartal utgjorde netto finansposter
negative 31,5 millioner (positive 23,8
millioner). Valutaterminkontrakter og
renteinstrumenter er verdsatt til markedsverdi
per 30. september 2006.

Resultat etter skatt i kvartalet ble 339,4
millioner (215,8 millioner), en forbedring på
123,6 millioner. Resultatet etter skatt for
årets ni første måneder var 667,0 millioner
(321,2 millioner).

Vedlegg følger på www.newsweb.no

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker