RAPPORT 3. KVARTAL 2007

Driftsinnteker i kvartalet utgjorde 1737 millioner
EBITDA utgjorde 825 millioner
EBIT utgjorde 596 millioner
Resultat etter skatt og minoritetsinteresser var
378 millioner
Basisresultat per aksje var NOK 11,7

For full informasjon se vedlegg på: www.newsweb.noKommentarer til regnskapet i Bonheur ASA

Grunnet Bonheurs økte eierandel i Ganger Rolf ASA
fra 49,67% til 51,28% i 4. kvartal 2006, er Ganger
Rolf ASA regnskapsmessig konsolidert som et
datterselskap av Bonheur ASA. Da Bonheur og Ganger
Rolf har felles eierskap av selskapenes viktigste
investeringer, vil den økte eierandelen medføre
full konsolidering av en rekke selskaper som
tidligere har blitt behandlet som tilknyttede
selskaper. I tillegg blir enkelte investeringer
som tidligere var ført til kost, konsolidert etter
egenkapitalmetoden.

Regnskapsreglene innebærer krav om at Bonheur i
den offisielle regnskapsavleggelsen presenterer
sammenlignbare regnskaper (ikke omarbeidet). Dette
betyr at Bonheurs offisielle regnskap for 3.
kvartal 2007 vises som følger:

- 3. kvartal 2007 med regnskapsmessig
konsolidering av datterselskaper

- 3. kvartal 2006 med konsolidering etter
egenkapitalmetoden

- Regnskapsåret 2006 hvor 4. kvartal er
basert på regnskapsmessig konsolidering,
mens 1. - 3. kvartal er konsolidert etter
egenkapitalmetoden

Proforma sammenlignbare tall for 3. kvartal 2006,
per 3. kvartal 2006 og for året 2006 med
fullkonsolidering av Ganger Rolf og øvrige
datterselskaper er vist i note 9 (se side 12).

Finansiell informasjon

Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt. I de
tilfellene hvor tallene for tilsvarende periode
2006 er sammenlignbare, vises disse i parentes.

Konsernets driftsinntekter utgjorde 1 737
millioner i kvartalet, mens driftsresultat før
avskrivninger (EBITDA) var 825 millioner.
Driftsresultatet etter avskrivninger (EBIT) var
596 millioner. Netto finansposter i kvartalet var
139 millioner.

Tilknyttede selskaper (NHST Media Group AS,
Tusenfryd AS, Oceanlink Ltd., Genomar AS og
Comarit SA) ble konsolidert inn med 44 millioner i
kvartalet.

Resultat etter skatt og minoritetsinteresser
utgjorde 378 millioner. Minoritetsinteressene i
Bonheur-konsernet består av eierandeler på 46,57%
i Fred. Olsen Energy ASA, 46,87% i Ganger Rolf ASA
og 38,46% i Fred. Olsen Production ASA.

Konsernets hovedvirksomhetsområder består av
Energitjenester, Fornybar energi, Shipping og
Øvrige investeringer. Resultatene for de enkelte
virksomhetsområdene er vist i note 5. Områdene
Energi-tjenester inndeles i Offshore boring og
Flytende produksjon, mens Shipping inndeles i
Tank, Cruise og Annen shippingvirksomhet.

Annen informasjon
Hendelser etter 30. september 2007

First Olsen Ltd., som er eiet med 50% hver av
Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, inngikk i
september avtale om salg av Aker H3 boreriggen
Bulford Dolphin, bygget i 1977, for USD 211
millioner. Levering ventes å finne sted i løpet
av 4. kvartal 2007 og salget ventes å gi en
bokført gevinst på USD 193 millioner som vil bli
bokført i 4. kvartal 2007.

Den 17 oktober inngikk Tinworth Pte Ltd (50%
indirekte eid av Fred.Olsen Production ASA og
Prosafe ASA) kontrakt med Vaalco, Gabon om 4 års
forlengelse av eksisterende kontrakt for FPSO
Petróleo Nautipa fra september 2011 til september
2015 med opsjon på ytterligere 1+1 år. I tillegg
vil felt-operatøren få anledning til å øke
oljeproduksjonen utover hva som ligger spesifisert
i den eksisterende kontrakten, ved introduksjon av
et nytt tariffelement i godtgjørelses-avtalen.
Totalt EBITDA-bidrag fra nytt tariffelement og 4
års forlengelse av kontrakt er estimert til USD 40
millioner. Pålegges imidlertid Petróleo Nautipa
dokking i 2012, har kontraktspartner anledning til
å terminere kontrakten.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker