RAPPORT 4.KVARTAL OG FORELØPIG ÅRSMELDING 2006

Konsernets driftsinntekter utgjorde 1 586 mill i
kvartalet
EBITDA i kvartalet ble 513 mill
Tilknyttede selskaper ble konsolidert inn med et
samlet negativt resultat i kvartalet på 27,5
mill.
Netto finansposter i kvartalet var negative med
39,6 mill
Resultat etter skatt og minoritetsinteresser
utgjorde 162,9 mill i kvartalet
Styret vil foreslå for Generalforsamlingen at
det utbetales et utbytte på kr 8,90 per aksje
Vedlegg på www.newsweb.noKommentar til regnskapet i Bonheur ASA
Bonheur kjøpte den 4. oktober 2006 ialt 584.800
aksjer i Ganger Rolf og ble med det eier av mer
enn 50% av aksjekapitalen i selskapet (51,28%).
Regnskapsmessig ble transaksjonen gjennomført
som en foretaksintegrasjon under dominerende
innflytelse av private Fred. Olsen-relaterte
selskaper, ref. omtale i Note 1 og Note 3
nedenfor. Dette innebærer at Ganger Rolf fra og
med 4. kvartal 2006 ble regnskapsmessig
fullkonsolidert som et datterselskap av Bonheur.

Historisk har Bonheur konsolidert investeringen
i Ganger Rolf etter egenkapitalmetoden (som et
tilknyttet selskap). Grunnet Bonheur og Ganger
Rolfs felles eierskap til sine viktigste
investeringer har oppkjøpet også medført at en
rekke tidligere tilknyttede selskaper fra 4.
kvartal 2006 ble regnskapsmessig
fullkonsolidert. I tillegg ble enkelte
investeringer som tidligere var ført til kost
konsolidert etter egenkapitalmetoden. Samlet
hadde dette vesentlig effekt for Bonheurs
regnskapsavleggelse og dermed sammenligninger
mot tidligere perioder.

Regnskapsreglene innebærer et krav om at Bonheur
i den offisielle regnskaps-avleggelsen
presenterer regnskapene slik de faktisk er
fremlagt i tidligere perioder (ikke
omarbeidet). Dette betyr at Bonheurs offisielle
regnskap for 4. kvartal og for 2006 er
presentert som følger:

- 4. kvartal 2006 med regnskapsmessig
fullkonsolidering av datterselskaper
- 4. kvartal 2005 med konsolidering etter
egenkapitalmetoden
- 2006 med 4. kvartal fullkonsolidert
regnskapsmessig og 1-3 kvartal konsolidert etter
egenkapitalmetoden
- 2005 som tidligere rapportert etter
egenkapitalmetoden

Sammenligningstallene i de offisielle
regnskapene er således basert på ulike
konsolideringsmetoder.

Bonheur har av denne grunn sett det som viktig å
utarbeide et proforma regnskap der
sammenligningstall for 4. kvartal 2005 og for
året 2005 er omarbeidet og dermed sammenlignbare
med 4. kvartal 2006 og året 2006. Dette
proforma regnskapet er presentert som Note 11.
Det forventes at Bonheurs delårsrapportering fra
og med 3. kvartal 2007 i sin helhet vil være
basert på det format som her er presentert da
dette vil være første kvartal der sammenlignbare
tall fra tidligere perioder er basert på
identiske konsolideringsmetoder.

Finansiell informasjon
Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt. I
de tilfeller hvor tallene for tilsvarende
periode 2005 er sammenlignbare, settes de i
parentes (ref forklaring i avsnittet ovenfor).

Konsernets driftsinntekter utgjorde 1 586
millioner i kvartalet. Dette representerer også
driftsinntektene for året som helhet siden de
fleste datterselskaper ikke ble regnskapsmessig
fullkonsolidert i årets tre første kvartaler.

Av samme grunn ble driftsresultatet før
avskrivninger (EBITDA) 513 millioner i kvartalet
og 495 millioner for 2006. Forskjellen på 18
millioner skyldes netto driftskostnader på 18
millioner samlet i årets tre første kvartaler.

Resultatet etter skatt og minoritetsinteresser
utgjorde 162,9 millioner i kvartalet og 829,9
millioner for hele året. .
Minoritetsinteressene i Bonheur-konsernet består
av eierandeler på 45,89% i FOE og 48,72% i
Ganger Rolf.


Konsernets virksomhetsområder består av
Energitjenester, Fornybar energi, Shipping og
Øvrige investeringer. Resultatene for de enkelte
virksomhetsområder er vist i note 6. Områdene
Energitjenester inndeles i Offshore boring og
Flytende produksjon, mens Shipping inndeles i
Tank, Cruise og Annen Shippingvirksomhet.
Samtlige virksomhetsområder ble i 2005 og de tre
første kvartalene i 2006 konsolidert etter
egenkapitalmetoden, mens 4. kvartal 2006 blir
regnskapsmessig fullkonsolidert. All
sammenligning med tidligere perioder blir dermed
`irrelevant` slik det offisielle regnskapet i
følge regelverket presenteres. For en mer
`relevant` sammenligning med tilsvarende
perioder i 2005 henvises det til Note 11.

Annen informasjon

Hendelser etter 31. desember 2006

I januar 2007 ble M/T Knock Stocks, et
enkeltskrog suezmax tankskip bygget i 1993,
solgt. Salgsprisen ble USD 32,75 millioner og
overlevering vil finne sted i perioden 15. mars
til 15. mai 2007.

19. januar 2007 meldte Bonheur ASA at
datterselskapet First Olsen Ltd. har besluttet å
iverksette en prosess med sikte på utskillelse
og børsnotering av sin flytende
produksjonsvirksomhet organisert i Fred. Olsen
Production ASA (FOP) i løpet av første halvår
2007. I tråd med dette ble det den 9. februar
2007 gjennomført en emisjon i FOP av ialt 44
millioner aksjer til kurs 27 kroner per aksje.
Dette gav et samlet emisjonsproveny på omlag 1,2
milliarder.

Styret vil foreslå for Generalforsamlingen at
det utbetales et utbytte på kr 8,90 per aksje.
Styret har ved denne anledning funnet det
naturlig å anbefale et uvanlig høyt utbyttenivå
hensyntatt selskapets gode resultatutvikling og
generelt sterke markedsforhold innen sine
hovedsegmenter.

Ordinær generalforsamling i selskapet avholdes
31. mai 2007.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker