RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2009

Hovedpunkter 1. kvartal 2009:

o Driftsinntektene var NOK 2 919 millioner (NOK 1 786 millioner)
o EBITDA var NOK 1 550 millioner (NOK 659 millioner)
o Driftsresultatet (EBIT) var NOK 1 141 millioner (NOK 441 millioner)
o Nettoresultatet etter skatt var NOK 944 millioner (NOK 382 millioner)
o Majoritetens andel av nettoresultatet var NOK 363 millioner (NOK 103 millioner)
o Fortjeneste per aksje var NOK 11,20 (NOK 3,20)
o Fortsatt sterkt marked for offshore boring og fornybar energi
o Virksomhetsområdet Cruise påvirket av lavsesong, den økonomiske tilbakegangen og økt konkurranse
o Foreslått utbytte med NOK 7,00 per aksje

Kommentarer til regnskapet for Bonheur ASA

Konsernregnskapet for 1. kvartal 2009 omfatter Bonheur ASA og dets datterselskaper ("konsernet") og konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper.
Sammenlignbare tall for samme periode i 2008 i parentes.

Finansiell informasjon

Som en konsekvens av at Bonheur ASA eier mer enn 50% av aksjene i Ganger Rolf ASA er Ganger Rolf ASA regnskapsmessig fullkonsolidert som et datterselskap av Bonheur ASA. Da Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA eier sine viktigste investeringer i fellesskap, fører eierstrukturen også til full regnskapsmessig konsolidering av en rekke selskaper. De vesentligste virksomhetsområdene er Offshore boring, Flytende produksjon, Fornybar energi, Cruise, Andre shippingaktiviteter og Andre investeringer.

Konsernets driftsinntekter beløp seg til NOK 2 919 millioner (NOK 1 786 millioner) i kvartalet. Inntektsøkningen i forhold til 1. kvartal i fjor skyldes i hovedsak høyere inntekter i Offshore boring og Cruise, delvis oppveid av lavere inntekt i Flytende produksjon. Offshore boring genererte driftsinntekter på NOK 2 109 millioner (NOK 1 170 millioner). Inntektene ble i kvartalet også positivt påvirket av en høyere valutakurs for USD overfor NOK. Inntektene fra Fornybar energi var på samme nivå som 1. kvartal i fjor.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) var NOK 1 550 millioner (NOK 659 millioner) i kvartalet. Offshore boring rapporterte en økning i EBITDA på NOK 838 millioner sammenlignet med 1. kvartal 2008. De andre virksomhetsområdene rapporterte mindre endringer i EBITDA.

Driftsresultatet (EBIT) for kvartalet var NOK 1 141 millioner (NOK 441 millioner).

Netto finansposter var negativt med NOK 163 millioner (negativt NOK 37 millioner). Endringen skyldes i hovedsak økning i netto renteutgifter på NOK 106 millioner som følge av høyere rentebærende gjeld og netto valutatap på NOK 62 millioner.

Tilknyttede selskaper (NHST Media Group AS og Eurowind AB) ble konsolidert for regnskapsformål med et samlet negativt resultat på NOK 5 millioner (negativt NOK 9 millioner) i løpet av kvartalet.

Konsernets resultat i kvartalet etter estimert skatt var NOK 944 millioner (NOK 382 millioner), hvorav et positivt resultat på NOK 362 millioner relaterer seg til majoritetsinteressene (positivt NOK 103 millioner). Minoritetsinteressenes andel av netto resultat i kvartalet var NOK 581 millioner (NOK 279 millioner). Minoritetsinteressene er høyere grunnet minoritetenes andel av resultatet i FOE.

Annen informasjon

Kapital og finansiering
Investeringene i løpet av kvartalet er i hovedsak relatert til Offshore boring (FOE), Flytende produksjon (FOP) og Fornybar energi (FOR).

Innen FOE beløp investeringene seg til NOK 140 millioner relatert til generelle oppgraderinger.

FOP hadde investeringer på NOK 267 millioner i kvartalet, i hovedsak relatert til konverteringen av Knock Allan til FPSO.

FOR hadde investeringer på NOK 84 millioner i kvartalet, i hovedsak relatert til utbyggingen av Crystal Rig II.

Innen virksomhetsområdet Cruise beløp investeringene seg til NOK 2 millioner i 1. kvartal.

Konsernets investeringer etter konserninterne elimineringer beløp seg til NOK 462 millioner.

Konsernets brutto rentebærende gjeld per 31. mars 2009 var NOK 14 863 millioner, en nedgang på NOK 697 millioner siden årsslutt 2008. Kontanter og kontantekvivalenter beløp seg til NOK 6 921 millioner, en nedgang på NOK 785 millioner siden årsslutt 2008. Konsernets netto rentebærende gjeld utgjorde ved kvartalsslutt NOK 7 942 millioner, en økning på NOK 89 millioner siden årsslutt 2008. Forholdstallet for egenkapital til eiendeler var 40% ved kvartalsslutt, sammenlignet med 36,8% ved kvartalets begynnelse.

Hendelser etter 31. mars 2009
Salg av MS Black Prince
Black Prince Cruise Ltd., indirekte eiet 50% hver av Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA har undertegnet en avtale med et venezuelansk selskap om salg av cruiseskipet MS Black Prince til en netto pris på ca. USD 2,4 millioner. Skipet skal i henhold til avtalen bli overlevert sine nye eiere i oktober 2009 etter gjennomføring av en rekke farvel-cruise for Fred.Olsen Cruise Lines.

Utbytte / Ordinær generalforsamling
I forbindelse med den ordinære generalforsamling i 2009, vil styret foreslå utbetaling av et utbytte på NOK 7,00 per aksje.

Ordinær generalforsamling vil finne sted torsdag 28. mai 2009.


Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker