RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010

Hovedpunkter 1. kvartal 2010: (1. kvartal 2009 i parentes) o Driftsinntektene var NOK 1 925 millioner (NOK 2 919 millioner) o EBITDA var NOK 747 millioner (NOK 1 550 millioner) o Driftsresultatet (EBIT) var NOK 375 millioner (NOK 1 141 millioner) o Nettoresultatet etter skatt var NOK 165 millioner (NOK 944 millioner) o Majoritetens andel av netto resultat var NOK 35 millioner (NOK 363 millioner) o Fortjeneste per aksje var NOK 1,10 (NOK 11,20) o Foreslått betaling av utbytte med NOK 7,00 per aksje Finansiell informasjon Som en konsekvens av at Bonheur ASA eier mer enn 50% av aksjene i Ganger Rolf ASA er Ganger Rolf ASA regnskapsmessig fullkonsolidert som et datterselskap av Bonheur ASA. Da Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA eier sine viktigste investeringer i fellesskap, fører eierstrukturen til full regnskapsmessig konsolidering av en rekke selskaper. Virksomhetsområdene omfatter Offshore boring, Flytende produksjon, Fornybar energi, Cruise, Shipping og Andre investeringer Konsernets driftsinntekter beløp seg til NOK 1 925 millioner (NOK 2 919 millioner) i kvartalet. Nedgangen i driftsinntekter i forhold til 1. kvartal i fjor er i hovedsak relatert til lavere inntekter innen Offshore boring, Cruise og Fornybar energi, delvis kompensert av høyere driftsinntekter innen Flytende produksjon. I løpet av kvartalet var 4 rigger av kontrakt, hvorav to på grunn av klassing. Kvartalsinntektene ble også negativt påvirket av lavere gjennomsnittlig valutakurs for USD i forhold til NOK sammenlignet med 1. kvartal 2009. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) var NOK 747 millioner (NOK 1 550 millioner) i kvartalet. Nedgangen er i hovedsak relatert til Offshore drilling som rapporterte en nedgang i EBITDA på NOK 825 millioner sammenlignet med 1. kvartal 2009, mens Cruise og Flytende produksjon rapporterte en økning i EBITDA på henholdsvis NOK 44 millioner og 18 millioner, sammenlignet med samme periode i fjor. Fornybar energi og Shipping rapporterte begge en nedgang i EBITDA på henholdsvis NOK 24 millioner og NOK 10 millioner. Driftsresultatet (EBIT) for kvartalet var NOK 375 millioner (NOK 1 141 millioner). Netto finansposter var negativt med NOK 213 millioner (negativt NOK 163 millioner), hovedsaklig på grunn av høyere urealiserte tap etter en revaluering av investeringer til markedsverdi, sammenlignet med 1. kvartal 2009. Tilknyttede foretak (NHST Media Group AS og Eurowind AB) ble regnskapsmessig konsolidert med et samlet positivt resultat på NOK 1 million (negativt NOK 5 millioner) i løpet av kvartalet. Konsernets kvartalsresultat etter estimert skatt var NOK 165 millioner (NOK 944 millioner), hvorav et positivt resultat på NOK 35 millioner relaterer seg til majoritetsinteressene (NOK 363 millioner). Minoritetsinteressenes andel av kvartalets nettoresultat var NOK 130 millioner (NOK 581 millioner). Minoritetsinteressenes andel av resultatet er høyere grunnet minoritetenes andel av resultatet i FOE. Utbytte / Ordinær generalforsamling Når det gjelder ordinær generalforsamling 2010, vil styret foreslå et utbytte på NOK 7,00 per aksje. Den ordinære generalforsamlingen er planlagt avholdt torsdag 27. mai 2010.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker