RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

Konsernregnskapet for 1. kvartal 2011 omfatter Bonheur ASA og dets datterselskaper ("konsernet") og konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper.

Sammenlignbare tall for samme periode i 2010 i parentes. Regnskapet er ikke revidert.

Hovedpunkter 1. kvartal 2011:


  • Driftsinntektene var NOK 2 318 millioner (NOK 1 925 millioner)
  • Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var NOK 930 millioner (NOK 747 millioner)  
  • Driftsresultatet (EBIT) var NOK 461 millioner (NOK 375 millioner)
  • Nettoresultatet etter skatt var NOK 334 millioner (NOK 165 millioner)
  • Majoritetens andel av netto resultat var NOK 121 millioner (NOK 35 millioner)
  • Fortjeneste per aksje var NOK 3,70 (NOK 1,10)
  • Et datterselskap av Fred. Olsen Energy ASA tildelt  en 10 måneders kontrakt for Borgholm Dolphin og en 6 måneders kontrakt for Borgsten Dolphin
  • Fred. Olsen Windcarrier AS inngikk kontrakt om bygging av fire mannskapsbåter
  • Et datterselskap av Fred. Olsen Windcarrier AS inngikk en 6 måneders kontrakt for transport- og installasjonsfartøyet for offshore vindturbiner, ”Brave Tern”
  • Foreslått utbyttebetaling for 2010 NOK 7,00 per aksje

Finansiell informasjon

Som en konsekvens av at Bonheur ASA eier mer enn 50% av aksjene i Ganger Rolf ASA er Ganger Rolf ASA regnskapsmessig fullkonsolidert som et datterselskap av Bonheur ASA.  Da Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA eier sine viktigste investeringer i fellesskap, fører eierstrukturen til full regnskapsmessig konsolidering av en rekke selskaper.  De viktigste virksomhetsområdene omfatter Offshore boring, Flytende produksjon, Fornybar energi, Cruise, Shipping og Øvrige investeringer.

Konsernets driftsinntekter beløp seg i kvartalet til NOK 2 318 millioner (NOK 1 925 millioner).  Inntektsøkningen i forhold til 1. kvartal i fjor er i hovedsak relatert til NOK 282 millioner høyere inntekter innen virksomhetsområdet Offshore boring, grunnet høyere utnyttelsesgrad for riggflåten. Offshore boring genererte driftsinntekter på NOK 1 479 millioner (NOK 1 197 millioner), Fornybar energi hadde driftsinntekter på NOK 143 millioner (66 millioner), Cruise hadde driftsinntekter på NOK 440 millioner (NOK 404 millioner) og virksomhetsområdet Shipping oppnådde driftsinntekter på NOK 76 millioner (NOK 71 millioner).  Sammenlignet med 1. kvartal 2010 var kvartalsinntektene negativt påvirket av lavere valutakurs for USD mot NOK innen virksomhetsområdene Offshore boring og Flytende produksjon.

Driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var NOK 930 millioner (NOK 747 millioner) i kvartalet.  Økningen i EBITDA på NOK 183 millioner sammenlignet med 1. kvartal 2010 skyldes i hovedsak en økning i EBITDA for Offshore boring med NOK 137 millioner og for Fornybar energi med NOK 72 millioner.  EBITDA for Flytende produksjon ble redusert med NOK 8 millioner. Avskrivninger og nedskrivninger var NOK 469 millioner (NOK 372 millioner) i kvartalet.

Driftsresultatet (EBIT) for kvartalet var NOK 461 millioner (NOK 375 millioner).

Netto finansposter var negativt med NOK 117millioner (negativt NOK 213 millioner).

Konsernets kvartalsresultat etter estimert skatt var NOK 334 millioner (NOK 165 millioner), hvorav NOK 121 millioner relaterer seg til majoritetsinteressene (NOK 35 millioner). Minoritetsinteressenes andel av kvartalets nettoresultat var NOK 213 millioner (NOK 130 millioner).  Minoritetsinteressenes resultatandel er høyere enn majoritetsinteressenes andel grunnet minoritetenes andel av resultatet i Fred. Olsen Energy ASA.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker