RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2009 OG FØRSTE HALVÅR 2009

Konsernregnskapet for 2. kvartal 2009 og første halvår 2009 omfatter Bonheur ASA og dets datterselskaper ("konsernet") og konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper. Sammenlignbare tall for samme periode i 2008 i parentes. Hovedpunkter 2. kvartal 2009: o Driftsinntektene var NOK 2 685 millioner (NOK 1 735 millioner) o Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var NOK 1 355 millioner (NOK 669 millioner) o Driftsresultatet (EBIT) var NOK 937 millioner (NOK 458 millioner) o Nettoresultatet etter skatt var NOK 886 millioner (NOK 811 millioner) o Majoritetens andel av nettoresultatet var NOK 389 millioner (NOK 451 millioner) o Fortjeneste per aksje var NOK 12,0 (NOK 13,9) o FPSO Knock Allan begynte oljeproduksjonen under sin 10 års kontrakt i Gabon o Virksomhetsområdet Cruise påvirket av økt konkurranse og den økonomiske nedgangen o Salg av MS Black Prince Finansiell informasjon Som en konsekvens av at Bonheur ASA eier mer enn 50% av aksjene i Ganger Rolf ASA er Ganger Rolf ASA regnskapsmessig konsolidert som et datterselskap av Bonheur ASA. Da Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA har felles eierskap til sine viktigste investeringer, fører eierstrukturen også til full regnskapsmessig konsolidering av en rekke selskaper. De vesentligste virksomhetsområdene er Offshore boring, Flytende produksjon, Fornybar energi, Cruise, Andre shippingaktiviteter og Andre investeringer. Konsernets driftsinntekter beløp seg til NOK 2 685 millioner (NOK 1 735 millioner) i kvartalet. Inntektsøkningen i forhold til 2. kvartal i fjor er relatert til høyere inntekter innen alle de viktigste virksomhetsområdene, hovedsaklig innen Offshore boring, Flytende produksjon og Cruise. Offshore boring genererte driftsinntekter på NOK 1 873 millioner (NOK 1 207 millioner), driftsinntektene innen Flytende produksjon beløp seg til NOK 177 millioner (NOK 96 millioner) og Cruise genererte driftsinntekter på NOK 451 millioner (NOK 347 millioner). Inntektene i kvartalet ble positivt påvirket av en høyere valutakurs for USD overfor NOK. Resultatet før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var NOK 1 355 millioner (NOK 669 millioner) i kvartalet. Økningen i EBITDA med 686 millioner sammenlignet med 2. kvartal 2008, inkluderer en økning av EBITDA innen Offshore boring med NOK 531 millioner. Driftsresultatet (EBIT) for kvartalet var NOK 937 millioner (NOK 458 millioner). Netto finansposter var negativt med NOK 5 millioner (positivt NOK 400 millioner). Reduksjonen i forhold til fjoråret skyldes hovedsaklig en gevinst på NOK 409 millioner fra salget av aksjer i Comarit S.A., bokført i 2. kvartal 2008. Konsernets kvartalsresultat etter estimert skatt var NOK 886 millioner (NOK 811 millioner), hvorav NOK 389 millioner relaterer seg til majoritetsinteressene (NOK 451 millioner). Minoritetsinteressenes andel av kvartalets nettoresultat var NOK 496 millioner (NOK 360 millioner). Minoritetsinteressenes resultatandel er høyere enn majoritetsinteressenes andel grunnet minoritetenes andel av det positive resultatet i FOE. Majoriteten eier i tillegg størstedelen av selskapene med negative resultater. Inntektene hittil i år var NOK 5 604 millioner (NOK 3 521 millioner), mens EBITDA hittil i år var NOK 2 905 millioner (NOK 1 328 millioner). Netto finansposter var negativt NOK 168 millioner (positivt NOK 363 millioner), mens nettoresultatet etter estimert skatt var NOK 1 829 millioner (NOK 1 193 millioner), hvorav NOK 752 millioner (NOK 554 millioner) relaterer seg til majoritetsinteressene. Annen informasjon Kapital og finansiering Per slutten av 2. kvartal er investeringene i hovedsak relatert til Offshore boring (FOE), Flytende produksjon (FOP) og Fornybar energi (FOR). Innen FOE beløp investeringene seg til NOK 506 millioner i løpet av første halvår, relatert til den planlagte femårs klassingen av Borgny Dolphin og til generelle oppgraderinger av flåten. FOP hadde investeringer på NOK 245 millioner i løpet av første halvår, i hovedsak relatert til konverteringen av Knock Allan til FPSO. FOR hadde investeringer på NOK 155 millioner i løpet av første halvår, i hovedsak relatert til utbyggingen av Crystal Rig II. Innen virksomhetsområdet Cruise beløp investeringene i første halvår seg til NOK 5 millioner. Konsernets samlede investeringer etter konserninterne elimineringer beløp seg til NOK 1 101 millioner. Konsernets brutto rentebærende gjeld per 30. juni 2009 var NOK 14 783 millioner, en nedgang på NOK 777 millioner siden årsslutt 2008. Kontanter og kontantekvivalenter beløp seg til NOK 6 372 millioner, en nedgang på NOK 1 335 millioner siden årsslutt 2008. Konsernets netto rentebærende gjeld utgjorde ved kvartalsslutt NOK 8 411 millioner, en økning på NOK 557 millioner siden årsslutt 2008. Forholdstallet for egenkapital til eiendeler var 39% ved slutten av annet kvartal, sammenlignet med 37% ved årsslutt 2008. Ordinær generalforsamling På ordinær generalforsamling i Bonheur ASA 28. mai ble det foreslåtte utbytte på NOK 7,00 pr. aksje vedtatt. Utbyttet ble utbetalt den 11. juni med et totalbeløp på NOK 285,5 millioner.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker