RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 OG FORELØPIG ÅRSMELDING 2007

RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 OG FORELØPIG ÅRSMELDING 2007

Kommentarer til regnskapet i Bonheur ASA

Grunnet Bonheurs økte eierandel i Ganger Rolf ASA fra 49,67% til 51,28%
i 4. kvartal 2006, er Ganger Rolf ASA regnskapsmessig konsolidert som et
datterselskap av Bonheur ASA. Da Bonheur og Ganger Rolf har felles
eierskap av selskapenes viktigste investeringer, vil den økte
eierandelen medføre full konsolidering av en rekke selskaper som
tidligere har blitt behandlet som tilknyttede selskaper. I tillegg blir
enkelte investeringer som tidligere var ført til kost, konsolidert etter
egenkapitalmetoden.

Regnskapsreglene innebærer krav om at Bonheur i den offisielle
regnskapsavleggelsen presenterer sammenlignbare regnskaper (ikke
omarbeidet). Dette betyr at Bonheurs offisielle regnskap for 4. kvartal
2007 vises som følger:

- 4. kvartal 2007 og per 4. kvartal 2007 med regnskapsmessig
konsolidering av datterselskaper.

- 4. kvartal 2006 med regnskapsmessig konsolidering av datterselskap,
mens regnskapsåret 2006 hvor 4. kvartal er basert på regnskapsmessig
konsolidering av datterselskap, mens 1.  3. kvartal er konsolidert
etter egenkapitalmetoden.

Proforma sammenlignbare tall per 4. kvartal 2006 med fullkonsolidering
av Ganger Rolf og øvrige datterselskaper er vist i note 9 (se side 12).

Finansiell informasjon

Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt. I de tilfellene hvor
tallene for tilsvarende periode 2006 er sammenlignbare, vises disse i
parentes.

Konsernets driftsinntekter utgjorde 2.658,8 millioner (1.587,3
millioner) i kvartalet, og 7.765,9 millioner (1.588,3 millioner) for
året som helhet. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var 1.587,5
millioner (521,6 millioner) i kvartalet og 3.895,0 millioner (503,2
millioner) for året. Driftsresultatet etter avskrivninger (EBIT) var i
kvartalet 1.294.0 millioner (332,1 millioner). EBIT for året ble
2.927,1 millioner (311,7 millioner)

Tilknyttede selskaper (NHST Media Group AS, Tusenfryd AS, Oceanlink
Ltd., Genomar AS og Comarit SA) ble konsolidert inn med negative 40,7
millioner (negative 24,0 millioner) i kvartalet.

Resultat etter skatt og minoritetsinteresser utgjorde i kvartalet 601,0
millioner (171,9 millioner). For året som helhet utgjorde dette 1.504,0
millioner (838,9 millioner).

Minoritetsinteressene i Bonheur-konsernet består av eierandeler på
46,58% i Fred. Olsen Energy ASA, 46,87% i Ganger Rolf ASA og 38,46% i
Fred. Olsen Production ASA.

Konsernets hovedvirksomhetsområder består av Energitjenester, Fornybar
energi, Shipping og Øvrige investeringer. Resultatene for de enkelte
virksomhetsområdene er vist i note 5. Områdene Energitjenester inndeles
i Offshore boring og Flytende produksjon, mens Shipping inndeles i Tank,
Cruise og Annen shippingvirksomhet.Annen informasjon

Hendelser etter 31. desember 2007

I 4. kvartal 2007 inngikk Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA avtale med et
heleid datterselskap av the spanske selskapet Parques Reunidos SA, om
salg av aksjene i fornøyelsesparken TusenFryd AS. Salget var imidlertid
avhengig av godkjennelse fra norske kunkurransemyndigheter. Godkjennelse
forelå i slutten av desember 2007 og oppgjør for salget skjedde i
januar. Gevinsten ved salget beløp seg til 124 millioner og ble bokført
i 4. kvartal 2007.

Den 14. desember 2007 avholdt Bonheur ASA ekstraordinær
generalforsamling, hvor det fremlagte forslaget fra styret i selskapet
om ekstraordinært utbytte på NOK 8,90 per aksje med utbetaling i
begynnelsen av januar 2008, ble behandlet. Forslaget hadde sin bakgrunn
i en fortsatt positiv resultatutvikling innenfor selskapets viktigste
forretningsområder og selskapets generelt sterke finansielle posisjon.
Den ekstraordinære generalforsamlingen vedtok forslaget.

Utbytte / Dato for ordinær generalforsamling
Grunnet gode finansielle resultater i 2007 og en fortsatt positiv
utvikling innen selskapets hovedsegment, fremmer selskapets styre
ovenfor generalforsamlingen i mai 2008 et forslag om ordinært utbytte på
NOK 15,60 per aksje.

Selskapets generalforsamling avholdes torsdag 29. mai 2008 i selskapets
lokaler, Fred. Olsens gate 2, Oslo.

For full rapport se vedlegg

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker