RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2008 og FORELØPIG ÅRSMELDING 2008

Hovedpunkter 4. kvartal 2008: (Tall i NOK)
o Driftsinntektene var NOK 2 823 millioner (NOK 2 659 millioner *))
o EBITDA var NOK 1 482 millioner (NOK 1 588 millioner)
o Driftsresultatet (EBIT) var NOK 926 millioner (NOK 1 294 millioner)
o Nettoresultat etter skatt var NOK 42 millioner (NOK 950 millioner)
o Majoritetens andel av nettoresultatet var negativ NOK 104 millioner(positiv NOK 601 millioner)
o Fortjeneste per aksje var negativ NOK 3,20 (positiv NOK 18,60)
o Fortsatt sterkt marked for offshore boring og fornybar energi
o Resultatet negativt påvirket av urealiert tap på finansielle instrumenter
o Foreslått utbetaling av utbytte med NOK 7,00 per aksje

*) inkluderer salgsgevinst på NOK 1 041 millioner ved salg av Bulford Dolphin

Kommentarer til regnskapet for Bonheur ASA

Konsernregnskapet for 4. kvartal 2008 og per 4. kvartal 2008 omfatter Bonheur ASA og dets datterselskaper ("konsernselskapene") og konsernselskapenes eierandeler i tilknyttede selskaper.

Sammenlignbare tall for samme periode i 2007 i parentes.

Hovedpunkter 4. kvartal 2008: (Tall i NOK)

o Driftsinntektene var NOK 2 823 millioner (NOK 2 659 millioner *))
o EBITDA var NOK 1 482 millioner (NOK 1 588 millioner)
o Driftsresultatet (EBIT) var NOK 926 millioner (NOK 1 294 millioner)
o Nettoresultat etter skatt var NOK 42 millioner (NOK 950 millioner)
o Majoritetens andel av nettoresultatet var negativ NOK 104 millioner (positiv NOK 601 millioner)
o Fortjeneste per aksje var negativ NOK 3,20 (positiv NOK 18,60)
o Fortsatt sterkt marked for offshore boring og fornybar energi
o Resultatet negativt påvirket av urealiert tap på finansielle instrumenter
o Foreslått utbetaling av utbytte med NOK 7,00 per aksje

*) inkluderer salgsgevinst på NOK 1 041 millioner ved salg av Bulford Dolphin

Finansiell informasjon
Som en konsekvens av at Bonheur ASA eier mer enn 50% av aksjene i Ganger Rolf ASA er Ganger Rolf ASA regnskapsmessig fullt konsolidert som et datterselskap av Bonheur ASA. Da Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA eier sine viktigste investeringer i fellesskap, fører eierstrukturen også til full regnskapsmessig konsolidering av en rekke selskaper.

Konsernselskapenes driftsinntekter beløp seg til NOK 2 823 millioner (NOK 2 659 millioner) i kvartalet og NOK 8 413 millioner (NOK 7 766 millioner) i året. Inntektsøkningen i forhold til 4. kvartal i fjor skyldes i hovedsak høyere inntekter i virksomhetsområdene Flytende produksjon, Fornybar energi og Cruise. Virksomhetsområdet Offshore boring produserte driftsinntekter på
NOK 2 085 millioner (NOK 2 145 millioner, inkl. en gevinst på NOK 1 041 millioner fra salget av den halvt nedsenkbare boreriggen Bulford Dolphin).

Fortjeneste før renter, skatt, avskrivninger og nedbetalinger (EBITDA) var NOK 1 482 millioner
(NOK 1 588 millioner) i kvartalet og NOK 3 691 millioner (NOK 3 895 millioner) for året. Virksomhetsområdet Offshore boring rapporterte en reduksjon av EBITDA på NOK 192 millioner sammenlignet med 4. kvartal 2007, i hovedsak grunnet gevinst på NOK 1 041 millioner på det ovennevnte salg av Bulford Dolphin. Korrigert for salget av Bulford Dolphin i 2007 viste EBITDA en økning på NOK 849 sammenlignet med 2007. De andre virksomhetsområdene rapporterte mindre økninger i EBITDA.

Driftsresultatet (EBIT) for kvartalet var NOK 926 millioner (NOK 1 294 millioner) og for året
NOK 2 453 millioner (NOK 2 927 millioner).

Netto finansposter var negativt med NOK 916 millioner (positivt NOK 64 millioner), i hovedsak relatert til netto urealiserte tap på NOK 558 millioner på revaluering av finansielle instrumenter til markedspris og NOK 109 millioner på valuta. Netto finansposter for året var negativt med NOK 609 millioner (positivt NOK 195 millioner).

Tilknyttede selskaper (NHST Media Group AS, Oceanlink Ltd og Eurowind AB) ble konsolidert for regnskapsformål med et samlet resultat på NOK 24 millioner (negativt NOK 41 millioner) i løpet av kvartalet. For hele året ble tilknyttede selskaper konsolidert for regnskapsformål med NOK 56 millioner (NOK 4 millioner).

Konsernselskapenes resultat i kvartalet etter estimert skatt var NOK 42 millioner (NOK 950 millioner), hvorav et negativt resultat på NOK 104 millioner relaterer seg til majoritetsinteressene (positivt NOK 601 millioner). For året var resultatet NOK 1 778 millioner (NOK 2 685 millioner), hvorav NOK 684 millioner relaterer seg til majoritetsinteressene (NOK 1 504 millioner).

Minoritetsinteressenes andel av nettoresultatet var i kvartalet NOK 145 millioner (NOK 349 millioner). Minoritetsinteressene er høyere grunnet minoritetenes andel av resultatet i FOE. For året beløp minoritetsinteressenes andel av nettoresultatet seg til NOK 1 094 millioner (NOK 1 181 millioner).

Utbytte / Ordinær generalforsamling
Til den ordinære generalforsamling i 2009, vil styret foreslå utbetaling av et utbytte på NOK 7,00 per aksje.
Ordinær generalforsamling vil finne sted torsdag 28. mai 2009.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker