Internasjonal lederundersøkelse: Liten tiltro til egne planer og evner til å håndtere finanskrisen

(Oslo, 20. januar 2009) Konsulentselskapet Booz & Company gjennomførte i desember en spørreundersøkelse blant ledere i 828 selskaper fra hele verden der de ble spurt om hvordan de takler finanskrisen. Resultatene viser at finansielt svake selskaper gjør for lite for å overleve krisen, mens de finansielt sterke går glipp av nye vekstmuligheter. Mange topp- og mellomledere tviler på sin egen bedrifts planer for hvordan de skal komme seg gjennom krisen. Mange er i tvil om deres egne toppsjefer har de lederegenskapene som skal til for å gjennomføre nødvendige kriseplaner. Miljøkampen blir den store taperen.

Manglende kriseforståelse og tillit til egne tiltak
Til tross for uroen i markedene, vurderer hele 75 prosent av respondentene egne selskaper som så finansielt sterke at de ikke ser behov snarlig økonomisk støtte. Videre mener 54 prosent at krisen vil påvirke selskapene positivt på middels og lang sikt. Dette positive synet deles av ledere i alle industrikategorier, og av hele 59 prosent i vekstmarkedene. Ikke overraskende deler 64 prosent av lederne som vurderer sitt eget selskap som finansielt sterke dette synet. Kun 20 prosent tror de vil være dårligere stilt etter krisen enn før.

- Mange har ikke tatt helt innover seg hvor alvorlig krisen kan utvikle seg for dem, kommenterer direktør Karl Høie i Booz & Company i Norge.

Den sterke troen på egen styrke og overlevelsesevne undermineres imidlertid av andre funn i undersøkelsen. 40 prosent av lederne har liten tiltro til egne selskapers planer for hvordan de skal overleve krisen, og hele 46 prosent er skeptiske til om evnen til å gjennomføre planene er tilstede i sterk nok grad. Direkte oppsiktsvekkende er det at 34 prosent av topplederne ikke har tro på de planene de selv har vært med på å utarbeide. Svarene viser også at 65 prosent av de finansielt svake selskapene som rammes hardt, ikke gjør nok for å overleve. De fokuserer i for liten grad på å selge eiendeler og å sikre ekstern finansiering. Et stort antall ledere i slike selskaper orienterer seg fortsatt mot vekst eller har latt være å endre de strategier og agendaer som ble lagt før krisen inntraff.

Et annet funn er at 25 prosent av de finansielt sterke selskapene ikke ser ut til å gjøre bruk av de muligheter for økonomisk vekst som situasjonen nå innbyr til. Blant annet ved ikke å ekspandere i voksende markeder eller foreta strategiske oppkjøp nå som mange oppkjøpskandidater prises historisk lavt.

- Mange ledelser fremstår som handlingslammet av den hurtige effekten krisen har skapt og er usikre på hvilke grep som er riktige å ta fremover. De sitter fortsatt stille i båten i håp om at den finansielle orkanen skal gå over av seg selv. Mye tyder dessuten på at flere selskaper nå tar strategiske valg uten å ha klare oppfatninger om egen posisjon, farer og muligheter. Vi tror det er viktig at langt flere bedrifter tar situasjonen alvorlig og sørger for at planene ikke forblir planer. Oppmerksomheten må i mye større grad rettes mot gjennomføring og tilpasning til en ny fremtid, utdyper Booz-sjefen.

Miljø blir taperen
40 prosent av lederne regner med at selskapenes aktiviteter innenfor CSR (Corporate Social Responsibility) vil bli betydelig redusert eller utsatt. Særlig vil dette gå utover miljøsiden, der gjennomføring av mange miljøtiltak vil bli utsatt. Henholdsvis 51 og 47 prosent innenfor transport- og energisektoren regner med utsettelser.

- Dette tegner ikke godt for den globale miljøkampen. Tiltak innen disse sektorene har størst positiv klimaeffekt og representerer dessuten store kommersielle og industrielle muligheter, påpeker direktør Høie.

Over 800 ledere er med i undersøkelsen
Booz & Companys undersøkelse om den økonomiske krise ble gjennomført i desember 2008 og over 800 ledere responderte. Lederne jobber innenfor en rekke store industrier som finansielle tjenester, helse og farmasi, energi og konsumentvarer. 37 prosent av svarene er fra administrerende direktører og toppledere som rapporter dirkete til administrerende direktør og ytterligere 24 prosent av respondentene var to nivåer under adm. dir. Respondentene er fra totalt 65 land hvor Vest-Europa er høyest representert med 38 prosent, Nord Amerika med 30 prosent, mens 28 prosent av deltagerne er fra utviklingsmarkeder.

Mer fullstendig resultater fra undersøkelsen kan bli funnet i artikkelen ”Recession Response: Why Companies Are Making the Wrong Moves” på www.booz.com.

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker