BWG Homes ASA: 1. kvartal 2012 - solide resultater i Norge, fortsatt krevende i Sverige

BWG Homes ASA hadde operative driftsinntekter på NOK 842 millioner i 1. kvartal 2012. Det er en nedgang på 9,2 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2011. Driftsresultatet (operativ EBITDA) ble NOK 93 millioner, en reduksjon på 6,6 prosent. Kvartalets operative EBITDA-margin ble 11,0 prosent (10,7 prosent), og kvartalets operative EBIT-margin ble 10,5 prosent (10,1 prosent).

Konsernets ordrereserve ved utgangen av kvartalet var NOK 1 660 millioner, en økning på 2,9 prosent i forhold til utgangen av forrige kvartal.

Kontantstrøm fra drift for kvartalet var negativ med NOK 88 millioner mot negativ NOK 214 millioner i 1. kvartal 2011. Konsernet har normalt en betydelig kapitalbinding i 1. kvartal som følge av arbeidskapitalbinding i prosjekter. Netto rentebærende gjeld er redusert med NOK 306 millioner fra utgangen av forrige kvartal.

- Trenden fra foregående kvartaler videreføres med underliggende sterk utvikling i den norske virksomheten, men fortsatt svak utvikling i den svenske virksomheten forårsaket av lavt salg gjennom 2011 og lange salgsprosesser. Selv med et krevende marked i Sverige, kan konsernet vise til god lønnsomhetsutvikling i 1. kvartal. Det er vi godt fornøyd med, sier konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes ASA.

I den norske virksomheten har styrket produksjonskapasitet, effektiv drift og godt salg gitt et solid resultat og fortsatt sterke marginer i 1. kvartal. I den svenske virksomheten var lønnsomheten lav også i 1. kvartal, men noe bedre enn i forrige kvartal. De svake marginene er i hovedsak forårsaket av svakt salg gjennom 2011 og derav lavere leveransetakt. Marginpresset er størst for Myresjöhus, mens SmålandsVillan fortsetter å levere akseptable marginer. Fra januar 2012 er markedsorganisasjonen i Sverige endret med sikte på økt aktivitet innen egenregi i tilvekstområdene. En rekke forbedringsprogrammer i den svenske virksomheten for reduksjon av kostnadsnivået samt bedring av effektivitet og leveransekvalitet blir videreført i 2012.

- Det underliggende behovet for nyproduserte boliger er fremdeles stort i Norge og i Sverige. Det forventes at boligmarkedet i Norge fortsatt vil være sterkt, selv om det er for tidlig å si om det økte egenkapitalkravet vil dempe etterspørselen. Situasjonen i Sverige vil fortsatt være krevende. Det er et visst volum av kunder, men finansiering av boligkjøp er en betydelig utfordring for kjøpere med liten egenkapital, sier Lars Nilsen.

Styrket finansiell stilling
Konsernet har i starten av 2012 styrket sin finansielle stilling betydelig gjennom emisjoner på totalt NOK 435 millioner og ved utstedelse av et treårig obligasjonslån på NOK 300 millioner. Provenyet fra obligasjonslånet er anvendt til nedbetaling av langsiktig gjeld i Nordea.

- Emisjonene bidrar til at konsernet får en kapitalstruktur som styrker evnen til å finansiere voksende aktivitet i Norge og i Sverige; også i en situasjon hvor det er usikkerhet om bankenes utlånsevne og vilje hensyntatt internasjonal finansuro. Obligasjonslånet åpner opp et nytt kapitalmarked for konsernet som representerer et godt langsiktig alternativ til konsernets bankfinansiering, sier Lars Nilsen.

Operasjonelle hovedtall i 1. kvartal 2012*:

  • Operative driftsinntekter: NOK 842 millioner (NOK 928 millioner)
  • Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 93 millioner (NOK 99 millioner)
  • Operativ EBITDA-margin: 11,0 % (10,7 %)
  • Operativt driftsresultat EBIT: NOK 89 millioner (NOK 94 millioner)
  • Operativ EBIT-margin: 10,5 % (10,1 %)
  • Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK -88 millioner (NOK -214 millioner)
  • Ordreinngang: NOK 910 millioner (NOK1 027 millioner)
  • Ordrereserve: NOK 1 660 millioner (NOK 2 051 millioner)

* De operative tallene er basert på intern driftsrapportering som avviker fra konsoliderte regnskapstall; se note 1 i kvartalsrapporten.

Konsernets resultatregnskap (IFRS) fremgår av side 9 i kvartalsrapporten.

For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.