BWG Homes ASA: Godkjent prospekt og notering av nye aksjer

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN

Det vises til børsmeldinger datert 14. og 15. februar 2012 vedrørende den rettede emisjonen i BWG Homes ASA (den "Rettede Emisjonen") hvor 34 782 608 nye aksjer ("Emisjonsaksjene") ble utstedt, og beslutning fattet 7. mars 2012 av ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes om å utstede ytterligere mellom 1 og 3 478 260 aksjer ("Tilbudsaksjene") i en etterfølgende reparasjonsemisjon ("Tilbudet").

Aksjonærer per 14. februar 2012 (datoen for den Rettede Emisjonen) som ikke var invitert til å delta i den Rettede Emisjonen, vil ha prioritet ved tildeling i Tilbudet med opp til 0,134203 aksje per aksje eid per 14. februar 2012 i overensstemmelse med tildelingsprinsippene beskrevet i prospektet. Berettigede aksjonærer vil få tildelt tegningsretter. Tegningsrettene kan ikke avhendes. Overtegning er tillatt for berettigede aksjonærer. Tegning uten tegningsretter tillates ikke.

Finanstilsynet har godkjent prospektet for Tilbudet 21. mars 2012. Tegningsperioden vil starte 22. mars 2012 og avsluttes 10. april 2012 kl 17:30 (CET). Tegningskurs per aksje er NOK 11,50, tilsvarende tegningskursen for Emisjonsaksjene.

Prospektet omfatter også notering av de 34 782 608 aksjene utstedt i den Rettede Emisjonen. Det vises i denne forbindelse til børsmelding datert 13. mars 2012 hvor BWG Homes informerte om økning av den registrerte aksjekapitalen med NOK 34 782 608, tilsvarende 34 782 608 aksjer. Disse aksjene vil bli notert på Oslo Børs den 22. mars 2012. Emisjonsaksjene har, i påvente av ferdigstillelse av prospektet av BWG Homes og godkjennelsen av prospektet av Finanstilsynet, vært registrert i Verdipapirsentralen (VPS) med et annet ISIN-nummer enn BWG Homes' noterte aksjer.

Det totale antall utestående aksjer i BWG Homes og det totale antall noterte aksjer etter noteringen av Emisjonsaksjene er 133 058 608. Alle aksjer i selskapet vil fra 22. mars 2012 være registrert under samme ISIN-nummer i VPS.

Prospektet sendes til BWG Homes' aksjonærer og er også tilgjengelig på www.bwghomes.no, www.arcticsec.no og på kontorene til BWG Homes og tilrettelegger fra kl 09:00 (CET) den 22. mars 2012.

Arctic Securities ASA er engasjert som tilrettelegger for Tilbudet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Lars Nilsen, CEO, tlf. +47 23 24 60 00
Arnt Eriksen, CFO, tlf. +47 23 24 60 37, +47 922 14 625

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.