COD – ENDELIG RESULTAT I REPARASJONSEMISJONEN

 

Det vises til børsmeldinger datert 22. mars 2012 vedrørende den etterfølgende reparasjonsemisjonen på inntil 15.000.000 nye aksjer i Codfarmers ASA ("Codfarmers") med en tegningskurs på NOK 2,00 per aksje og 11. april 2012 vedrørende det foreløpige resultatet av reparasjonsemisjonen.

Den endelige tildelingen av aksjene tilbudt i reparasjonsemisjonen i Codfarmers har i dag funnet sted i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 21. mars 2012. Totalt er 9.358.976 nye aksjer blitt tildelt. I tråd med vedtaket om reparasjonsemisjonen fattet av generalforsamlingen i Codfarmers 8. mars 2012 ble Kontrari AS’ deltagelse i reparasjonsemisjonen begrenset slik at Kontrari AS’ eierandel i Codfarmers etter reparasjonsemisjonen ikke overstiger 33,3 %.

Melding om tildeling av nye aksjer og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte tegner, forventes å bli sendt ut i dag. Betalingsfristen for de nye aksjene er 18. april 2012.

De nye aksjene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen knyttet til reparasjonsemisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Dette forventes å skje rundt 24. april 2012, hvoretter de nye aksjene umiddelbart vil bli overført til VPS-kontoene til tegnerne og bli notert på Oslo Børs.

Etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, vil Codfarmers’ aksjekapital være NOK 67.105.136 fordelt på 67.105.136 aksjer hver pålydende NOK 1.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne E. Johnsen, styreleder i Codfarmers, telefon +47 93 66 30 00
Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

 

 

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Abonner