COD – FORELØPIG RESULTAT I REPARASJONSEMISJONEN

Tegningsperioden i reparasjonsemisjonen i Codfarmers ASA (“Codfarmers”) utløp den 10. april 2012 kl 17:30 (norsk tid). En foreløpig opptelling viser at Codfarmers har mottatt tegninger for om lag 11 254 353 nye aksjer ved utløpet av tegningsperioden. I tråd med vedtaket om reparasjonsemisjonen fattet av generalforsamlingen i Codfarmers 8. mars 2012 vil det endelige antallet aksjer tegnet av Kontrari AS bli redusert slik at Kontrari AS’ eierandel etter reparasjonsemisjonen ikke overstiger 33,3 %. Etter reduksjon av antallet aksjer tegnet av Kontrari AS viser det foreløpige resultatet at det har blitt tegnet om lag 9 349 061 nye aksjer.

Endelig tildeling av aksjene tilbudt i reparasjonsemisjonen forventes å finne sted den 16. april 2012 i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 21. mars 2012. Det endelige tegningsresultatet for reparasjonsemisjonen forventes å bli offentliggjort den 16. april 2012, og melding om tildeling av nye aksjer og det tilsvarende tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte tegner, vil bli sendt ut i brev samme dag.

Betalingsfristen for de nye aksjene er 18. april 2012.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne E. Johnsen, styreleder i Codfarmers, telefon +47 93 66 30 00
Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Abonner