COD - GJENNOMFØRING AV AKSJEEMISJON OG SPLEIS AV AKSJER OG FRITTSTÅENDE TEGNINGSRETTER

Det vises til ekstraordinær generalforsamling i Codfarmers ASA avholdt 28. februar 2011 og børsmeldingen av samme dag.

Kapitalforhøyelsen er nå registrert i Foretaksregisteret.

I den ekstraordinære generalforsamlingen ble det samtidig vedtatt en spleis av aksjer i forholdet 10:1, ved at aksjenes pålydende økes med NOK 0,90 fra NOK 0,10 til NOK 1,00, slik at 10 aksjer slås sammen til 1 aksje. Aksjespleisen vil ha virkning i forhold til handel med selskapets aksjer med 10. mars 2011 som per dato (ex spleis).

Tilsvarende spleis ble vedtatt for utestående frittstående tegningsretter.

Etter ovennevnte endringer er selskapets aksjekapital NOK 14 954 978, fordelt på 14 954 978 aksjer, hver pålydende NOK 1,00. Det er utstedt 1 240 000 frittstående tegningsretter. Hver frittstående tegningsrett gir rett til å kreve utstedt én aksje, pålydende NOK 1,00, i selskapet til tegningskurs lik kursen i den rettede emisjonen vedtatt i generalforsamling 25. juni 2010 multiplisert med 10, med tillegg av 1 % per måned fra generalforsamlingsdagen (dvs. fra 25. juni 2010) og frem til utøvelse av tegningsrettene (slik at maksimalt tillegg blir 36 %). For øvrig er betingelsene uendret. 1 200 000 frittstående tegningsretter er eiet av selskapets daglige leder Harald Dahl, mens 40 000 frittstående tegningsretter er eiet av finansdirektør Nicolaj Weiergang.

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Abonner