CODFARMERS ASA: PUBLISERING AV PROSPEKT, START AV TEGNINGSPERIODE I REPARSJONSEMISJONEN OG HANDEL I TEGNINGSRETTER

 

IKKE FOR DISTRIBUSJON I AMERIKA, AUSTRALIA, CANADA ELLER JAPAN

Codfarmers ASA (“Codfarmers” eller “Selskapet”) har i dag publisert et prospekt i forbindelse med (i) noteringen på Oslo Børs ASA (”Oslo Børs”) av 15.000.000 nye aksjer i Codfarmers, hver pålydende NOK 1,00, utstedt i en rettet emisjon gjennomført den 7. februar 2012 (den “Rettede Emisjonen”) og (ii) den etterfølgende reparasjonsemisjonen (“Reparasjonsemisjonen”) og noteringen av inntil 15.000.000 nye aksjer i Codfarmers, hver pålydende NOK 1,00 (de “Nye Aksjene). Prospektet har blitt gjennomgått og godkjent av Finanstilsynet.

Kapitalforhøyelsen i forbindelse med den Rettede Emisjonen ble registrert i Foretaksregisteret den 12. mars 2012 og de nye aksjene i den Rettede Emisjonen ble utstedt samme dag. De nye aksjene utstedt i den Rettede Emisjonen vil bli notert på Oslo Børs i dag, den 22. mars 2012.

Nedenfor følger visse forhold for Reparasjonsemisjonen:

Reparasjonsemisjonen: Reparasjonsemisjon på inntil 15.000.000 Nye Aksjer i Selskapet, hver pålydende NOK 1,00.

Tegningskurs: Tegningskursen er NOK 2,00 pr Nye Aksje.

Tegningsperiode: Fra og med 22. mars 2012 til klokken 17:30 (norsk tid) 10. april 2012.

Tegningsretter: Selskapets aksjonærer pr 7. februar 2012 (som registrert i Verdipapirsentralen ASA (”VPS”) pr 10. februar 2012), med unntak for Dolphin Management AS, AS Banan og Halfdan Holme AS (de “Kvalifiserte Aksjonærer”), vil bli tildelt omsettelige tegningsretter som, med forbehold for gjeldende lovgivning, vil gi fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt Nye Aksjer. Kvalifiserte Aksjonærer vil bli tildelt én tegningsrett for 0,44140 aksjer som er registrert eiet av vedkommende Kvalifiserte Aksjonær pr 7. februar 2012. Antallet tegningsretter tildelt til hver Kvalifiserte Aksjonær vil bli rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil, med forbehold for gjeldende verdipapirlovgivning, gi rett til å tegne og bli tildelt én Ny Aksje. Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt.

Tegningsretter som er overført til aksjonærer registrert i VPS vil være fritt omsettelige og notert på Oslo Børs med ticker “COD S”.

For restriksjoner med hensyn til hvem som kan tildeles eller tillates å erverve tegningsrettene eller til å utøve tegningsrettene henvises det til kapittel 5.3.7 (The Private Placement and the Offering–The Offering–Subscription Rights) og kapittel 14 (Restrictions on Sale and Transfer) i prospektet.

Handel i tegningsretter: På Oslo Børs: Fra og med 22. mars 2012 til klokken 17:30 (norsk tid) 10. april 2012.

Tegningsrettene forventes å ha kommersiell verdi. Tegningsretter som ikke er solgt eller blir benyttet til å tegne nye aksjer før klokken 17:30 (norsk tid) 10. april 2012 vil være uten noen verdi og vil bortfalle uten kompensasjon til eieren.

Hvis Reparasjonsemisjonen trekkes eller ikke blir gjennomført uansett årsak vil alle tegningsretter bortfalle uten verdi og alle tegninger og tildelinger av nye aksjer som er utført vil bli sett bort fra og betalinger for nye aksjer vil bli returnert til tegnere uten renter eller annen kompensasjon. Bortfall av tegningsretter skal være uten betydning for gyldigheten av handler i tegningsretter, og investorer vil ikke motta noen refusjon eller kompensasjon for tegningsretter kjøpt i markedet.

Betalingsdato: Betaling for tildelte Nye Aksjer skal finne sted 18. april 2012.

Levering av de nye Aksjene: Forutsatt rettidig betaling fra alle tegnerne som har blitt tildelt Nye Aksjer, forventes det at de Nye Aksjene vil bli levert rundt den 24. april 2012.

Distribusjon og tilgjengelighet av prospektet: Underlagt gjeldende lokal verdipapirlovgivning vil prospektet bli sendt pr post til alle aksjonærer i Codfarmers registrert i VPS pr 10. februar 2012. Prospektet er også tilgjengelig på www.codfarmers.com og www.dnb.no/emisjoner. Prospektet kan ved henvendelse også fås fra Selskapet eller DNB Markets.

For ytterlige informasjon om den Rettede Emisjonen og Reparasjonsemisjonen henvises det til prospektet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne E. Johnsen, styreleder i Codfarmers, telefon +47 93 66 30 00

Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

*********

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

 

 

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.