Codfarmers publiserer prospekt for fortrinnsrettsemisjon, tegningsperiode og handel med tegningsretter begynner

 

IKKE FOR DISTRIBUSJON I AMERIKA, AUSTRALIA, CANADA ELLER JAPAN

Codfarmers publiserer prospekt for fortrinnsrettsemisjon, tegningsperiode og handel med tegningsretter begynner

Codfarmers ASA (“Codfarmers” eller “Selskapet”) har i dag publisert prospektet inneholdende vilkår for fortrinnsrettsemisjonen som skal reise et bruttoproveny på mellom NOK 54.240.737,20 til NOK 89.999.999,20 (“Fortrinnsrettsemisjonen”). Prospektet har blitt gjennomgått og godkjent av Finanstilsynet.

Fortrinnsrettsemisjonen:

Fortrinnsrettsemisjon på minimum 7.976.579 og maksimum 13.235.294 nye aksjer i Selskapet, hver med en pålydende verdi på NOK 1,00.

Tegningskurs:

Tegningskursen er NOK 6,80 per nye aksje.

Tegningsperiode:

Fra og med 6. oktober 2011 til klokken 17:30 (norsk tid) 20. oktober 2011.

Tegningsretter:

Hver eksisterende aksjonær i Codfarmers registrert i VPS pr 4. oktober 2011 vil bli tildelt én tegningsrett for 2,55648 eksisterende aksjer registrert eiet av slik eksisterende aksjonær. Den første handelsdagen uten rett til å motta tegningsretter var 30. september 2011. Antallet tegningsretter utstedt til hver eksisterende aksjonær vil bli rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil, med forbehold for gjeldende verdipapirlovgivning, gi rett til å tegne og bli tildelt én ny aksje i Fortrinnsrettsemisjonen.

Tegningsretter som er overført til aksjonærer registrert i VPS vil være fritt omsettelige og notert på Oslo Børs med ticker “COD T”.

For restriksjoner med hensyn til hvem som kan tildeles eller tillates å erverve tegningsrettene eller til å utøve tegningsrettene henvises det til Kapittel 5.9 (The Rights Issue–Subscription Rights) og Kapittel 14 (Restrictions on Sale and Transfer) i prospektet.

Handel i tegningsretter:

På Oslo Børs: Fra og med 6. oktober 2011 til klokken 17:30 (norsk tid) 20. oktober 2011.

Tegningsrettene forventes ikke å ha kommersiell verdi. Tegningsretter som ikke er solgt eller blir benyttet til å tegne nye aksjer før klokken 17:30 (norsk tid) 20. oktober 2011 vil være uten noen verdi og vil bortfalle uten kompensasjon til eieren.

Garanti:

I forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen har Selskapet inngått garantiavtaler med et garantisyndikat bestående av visse eksisterende aksjonærer i Selskapet, som på visse betingelser som har blitt oppfylt har garantert tegning av nye aksjer som tilbys i Fortrinnsrettsemisjonen, oppad begrenset til nye aksjer som gir et bruttoproveny på NOK 54.940.733 (dvs tegning av minimum 8.079.519 nye aksjer). Dersom færre nye aksjer enn minimumsantallet er tegnet ved tegningsfristens utløp vil garantistene bli tildelt de resterende nye aksjene slik at minimumsantallet blir tegnet.

For videre informasjon om garantien henvises det til Kapittel 5.24 (The Rights Issue–The Underwriting) i prospektet.

Vilkår for gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen:

Gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen er betinget av at minimumsbeløpet i Fortrinnsrettsemisjonen på NOK 54.240.737,20 blir tegnet (enten gjennom tegningsperioden eller i henhold til garantiavtalene), og at slikt minimum tegningsbeløp er betalt eller på annen måte gjort opp. Dersom Selskapet går konkurs før kapitalforhøyelsen knyttet til Fortrinnsrettsemisjonen er registrert i Foretaksregisteret vil ikke Fortrinnsrettsemisjonen bli gjennomført.

Hvis det blir klart at ovennevnte vilkår ikke vil bli oppfylt vil Fortrinnsrettsemisjonen trekkes. Hvis Fortrinnsrettsemisjonen trekkes eller ikke blir gjennomført uansett årsak vil alle tegningsretter bortfalle uten verdi og alle tegninger og tildelinger av nye aksjer som er utført vil bli sett bort fra og betalinger for nye aksjer vil bli returnert til tegnere uten renter eller annen kompensasjon. Bortfall av tegningsretter skal være uten betydning for gyldigheten av handler i tegningsretter, og investorer vil ikke motta noen refusjon eller kompensasjon for tegningsretter kjøpt i markedet.

Distribusjon og tilgjengelighet av prospektet:

Underlagt gjeldende lokale verdipapirlover vil prospektet bli sendt pr post til alle aksjonærer i Codfarmers registrert i VPS pr 4. oktober 2011. Prospektet er også tilgjengelig på www.codfarmers.com, www.dnbnor.no/emisjoner og www.paretosec.no. Prospektet kan ved henvendelse også fås fra DnB NOR Markets eller Pareto Securities AS.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne E. Johnsen, styreleder i Codfarmers, telefon +47 93 66 30 00

Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

*********

 

 

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Abonner