GENERALFORSAMLING OG TEGNINGSRETTER

Generalforsamlingen i Codfarmers ASA har i dag
vedtatt den rettede plassering av 3 448 200 nye
aksjer til en tegningskurs på NOK 29 pr aksje, en
tegningsrettsemisjon på inntil 1 000 000 nye aksjer
til en tegningskurs på NOK 29 og opptak av et
konvertibelt lån på NOK 100 000 000.
Generalforsamlingsprotokollen følger vedlagt.Codfarmers vil utstede totalt 1 000 000
tegningsretter til selskapets aksjeeiere pr 27.
november 2007 i forbindelse med
tegningsrettsemisjonen. Aksjeeierne vil motta én
tegningsrett pr ca. 16,92815 aksjer de eier pr 27.
november 2007. En tegningsrett gir rett til å tegne
og bli tildelt én ny aksje i
tegningsrettemisjonen.
Tegningsperioden for for tegningsrettemisjonen vil
løpe fra 3.desember 2007 til 17.desember 2007 kl.
16:30.

Aksjene i Codfarmers vil handles uten rett til å
delta i tegningsrettemisjonen fra og med
28.november 2007.

Deltagerne in den rettede emisjonen og i det
konvertible lånet har samtykket til å ikke kunne
utøve eller overdra fortrinnsretter de blir
tildelt, og disse tegningsrettene vil bli holdt av
DnB NOR Markets på en sperret VPS-konto, og vil
forbli ubenyttede i hele tegningsperioden. Personer
som utøver tegningsretter og overtegner (dvs tegner
seg for flere aksjer enn det antall tegningsretter
de har utøvet) vil ha fortrinnsrett til de nye
aksjene som ellers ville ha blitt utstedt på
bakgrunn av ubenyttede tegningsretter. Eiere av
tegningsretter som overtegner vil dermed bli
tildelt mer enn én aksje for hver tegningsrett de
benytter.

Per 16. november 2007 hadde de som deltar i den
rettede emisjonen og det konvertible lånet ca. 9
443 794 aksjer i selskapet, tilsvarende ca 55,8 %
av det totale antall aksjer før den rettede
emisjonen og tegningsrettsemisjonen. Gitt at det
ikke er noen endringer i aksjebeholdningen til
deltagerne i den rettede emisjonen og det
konvertible lånet mellom 16. november og 27.
november 2007 vil eiere av tegningsretter som
overtegner kunne forvente å bli tildelt et minimum
på ca 2,26 aksjer per tegningsrett de benytter
(forutsatt tilstrekkelig overtegning av nye
aksjer).

Den 3. desember 2007 vil Codfarmers offentliggjøre
informasjon om antall tegningsretter som er tildelt
på grunnlag av aksjer eiet av deltagere i den
rettede emisjonen og det konvertible lånet og som
vil bli plassert på den sperrede VPS-kontoen.

Oslo, 27 November 2007

Codfarmers ASAFor ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Michael Malling
CFO
+47 20 40 33 94


eller
Ove C. Allers
DnB NOR Markets, Corporate Finance
+47 22 94 81 21

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Dokumenter og linker