Registrert kapitalforhøyelse og opptak av konvertibelt obligasjonslån

Det vises til børsmelding av 10. juli 2009 vedrørende avholdt ekstraordinær generalforsamling i Codfarmers ASA (org nr 984 186 614). I medhold av generalforsamlingens vedtak og de fullmakter som ble tildelt styret har følgende endringer blitt besluttet og registrert i Foretaksregisteret: i) Aksjekapitalen i selskapet har blitt forhøyet to ganger, først fra kr 2 039 465,10 til kr 3 039 465,10 i forbindelse med en rettet emisjon (registrert i Foretaksregisteret 16. juli 2009), deretter fra kr 3 039 465,10 til kr 3 901 965,10 i forbindelse med en rettet emisjon mot obligasjonseiere under selskapets eksisterende konvertible obligasjonslån (registrert i Foretaksregisteret 17. juli 2009). Selskapets registrerte aksjekapital er etter dette kr 3 901 965,10, fordelt på 39 019 651 aksjer, hver pålydende kr 0,10. Hver aksje i selskapet gir én stemme. ii) Utstedelse av et usikret konvertibelt obligasjonslån på kr 71 781 500. Utstedelsen skjer til obligasjonseiere under selskapets eksisterende konvertible obligasjonslån på kr 100 000 000 vedtatt av generalforsamlingen 27. november 2007, og er et ledd i en avtalt videreføring og restrukturering av dette. Denne informasjonen er underlagt informasjonsplikt i henhold til verdipapirhandelloven § 5-8. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Michael Malling CEO, tlf. +47 22 40 33 94 Harald Dahl COB, tlf +47 90 11 82 92

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Abonner

Dokumenter og linker