Sterk YS-reaksjon på Brustad-oppnevning

- Jeg reagerer svært sterkt på måten departementet har håndtert oppnevningen av ansattrepresentanter i interimstyret for Helse Sør-Øst. De fem ansattrepresentantene representerer kun tre av de fem hovedsammenslutningene. Det betyr at både YS og SAN, som representerer store ansattgrupper, er utelatt, sier Erik Kollerud, 2. nestleder i YS-forbundet KFO.

Det er helseministeren som har oppnevnt styret. De fem ansattrepresentantene kommer fra LO, UNIO og Akademikerne. Fagforbundet (LO) og Sykepleierforbundet (UNIO) har fått to representanter hver, mens Legeforeningen (Akademikerne) har fått en representant.

- Jeg forventet at helseministeren hadde vært opptatt av å sikre flest mulig ansattgrupper styrerepresentasjon gjennom sine organisasjoner. Et styre som ikke gjenspeiler mangfoldet blant de ansatte vil ha dårligere forutsetninger for å lykkes i en krevende interimsperiode. Vi har tidligere påpekt at de ansattes interesser ikke har vært ivaretatt i tilstrekkelig grad i prosessen forut for sammenslåingen. Ved dagens styresammensetning demonstrerer statsråden at hun ikke har forstått den kritikken. Nå er om lag 20 prosent av de ansatte satt på utsiden. Det er svært uheldig, sier Kollerud.

Erik Kollerud, som også er leder for YS-NAVO helse, viser til at gruppene YS representerer bl.a. omfatter radiografer, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, portører, ambulansepersonell, helsesekretærer, institusjonskokker, it-personell og ansatte i en rekke administrative funksjoner.

Kollerud reagerer videre på at Sylvia Brustad har hevdet at hun har fulgt vanlig praksis ved å velge flertallets liste når det foreligger en flertalls- og en mindretallsliste. – Det er ikke riktig. Valg av ansattrepresentanter til styrene i de regionale helseforetakene foregår også etter forholdstallsprinsippet. Her hadde det sannsynligvis gitt et annet resultat enn statsrådens, fremholder Kollerud.

- Det viktige her er uansett at med fem ansattplasser til disposisjon kunne statsråden sørget for en representasjon som faktisk avspeiler de mange yrkesgruppene som skal til for å drive sykehus og gi gode tilbud til befolkningen. Dette er ikke en invitasjon til samarbeid og god medarbeiderinnflytelse, sier Kollerud.

Om oss

KFO ble Delta etter et enstemmig representantskapsvedtak 20. november 2007. Les mer om navneendringen Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon med ca 60.000 medlemmer. Delta er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Delta organiserer ansatte i offentlig tjenesteyting. Mange av Deltas medlemmer er også medlem i en av Deltas 19 yrkesorganisasjoner. I disse organisasjonene finner du spesialister innenfor sine fagområder. De har til oppgave å ta vare på dine yrkesfaglige interesser og din utdanning.Deltas formålDelta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som skal utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet. Delta forener medlemmenes individuelle ønsker og de kollektive behov. Delta skal Fremme og verne medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.Ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, herunder ansettelses-, avansements- og pensjonsforhold.Fremme medlemmenes innflytelse og medbestemmelse over egen arbeidssituasjon.Bidra til å skape et godt forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.Samarbeide med andre organisasjoner, både innen- og utenlands for å fremme arbeidstakernes interesser.

Dokumenter og linker