Nord-Norge får sitt eget oljeselskap


Pressemelding

Tromsø 9. januar 2007


Nord-Norge får sitt eget oljeselskap
Styret i Discover Petroleum har besluttet å legge selskapets hovedkontor til Nord-Norge, nærmere bestemt til Tromsø. Selskapet har til nå hatt hovedkontor i Stavanger og et avdelingskontor i Tromsø, men nå byttes rollene om. Selskapets ledelse og mest sentrale funksjoner flyttes til Tromsø, mens kontoret i Stavanger opprettholdes som avdelingskontor. Discover Petroleum blir med dette det eneste oljeselskapet på norsk sokkel som ledes fra Nord-Norge.
- Beslutningen om å flytte hovedkontoret til Tromsø kommer som et resultat av flere forhold. For det første tror vi det er store muligheter for viktige olje- og gassfunn i Norskehavet og Barentshavet, og vi ønsker å konsentrere vår lete- og produksjonsvirksomhet her. Derfor prioriterer vi Nordområdene spesielt i vår strategi, sier administrerende direktør Lars T. Bjerke i Discover Petroleum.

- Det er også viktig at regionen prioriteres høyt hva angår satsing på olje- og gassvirksomhet av norske myndigheter og at det hersker en generell positiv stemning preget av entusiasme og engasjement på dette feltet i hele regionen, sier Bjerke.
- Vi tror at Tromsø i fremtiden vil ha en sentral betydning i utviklingen av olje og gass i regionen. Byen er den største i Nord-Norge og har et anerkjent universitets- og forskningsmiljø med solide akademiske meritter innen blant annet geologi, miljøforskning og andre fagfelt som er relevante for petroleumsindustrien. Discover Petroleum ønsker å utvikle nære forbindelser til dette miljøet og ønsker et tett og fruktbart samarbeid med dem, sier Bjerke.
- Ved å legge hovedkontoret til Tromsø ønsker vi også komme nærmere andre miljøer som er interessante for oss å samarbeide med. Et oljeselskap av Discover Petroleums størrelse er avhengig av gode relasjoner, nettverk og samarbeidsforhold. Vi ønsker å utvikle Discover Petroleum gjennom slike nettverk og samarbeid, ikke gjennom å stå alene og gjøre alt selv. På denne måten tror vi Discover Petroleum i fremtiden vil kunne bidra til å bygge opp bedrifter lokalt, generere ringvirkninger gjennom kjøp av tjenester og produkter og bidra til lokal og regional kompetanseutvikling i Nord-Norge, fortsetter Bjerke.

Av betydning for beslutningen er det også at selskapet allerede i dag har en nær tilknytning til Tromsø og landsdelen gjennom et betydelig innslag av nordnorske aksjonærer (ca 20 %), et nært samarbeid med Sparebank 1 Nord-Norge og at selskapet allerede har et kontor i Tromsø hvor store deler av den operative staben arbeider. Det er derfor naturlig at Discover Petroleum fra og med januar 2007 også ledes fra landsdelen, og slik sett blir Nord-Norges eget oljeselskap.
Discover Petroleum har som ambisjon å bli godkjent av myndighetene som operatør i 2007, og skal i den forbindelse i gang med rekruttering av nye medarbeidere.
- Vi tror det er gunstig å offentliggjøre flyttingen av hovedkontoret før arbeidet med å rekruttere nye medarbeidere settes i gang for fullt. Vi tror at vi med lokalisering både i Tromsø og Stavanger, og med hovedtyngden av de ansatte i Tromsø, vil vi få god tilgang på personell med relevant og attraktiv kompetanse, avslutter administrerende direktør Lars T. Bjerke i Discover Petroleum.

Om Discover Petroleum
Discover Petroleum er et relativt ungt oljeselskap, men har en ledergruppe og ansatte som har svært solid erfaring fra lete- og operatørvirkomhet på norsk sokkel. Selskapet ble etablert i 2005 av Offshore Resource Group, Jan M. Wennesland og Lars T. Bjerke. Wennesland er styreformann i selskapet og Bjerke er administrerende direktør.
Discover Petroleum ble i april 2006 prekvalifisert på norsk sokkel og tildelt 10 % i PL 396 (19. konsesjonsrunde). Selskapet har per 31.12 2006 11 ansatte hvorav 6 arbeider i Tromsø. Selskapet planlegger ila. 2007 å øke antall ansatte til ca. 20 hvorav 14 i Tromsø. Selskapets adresse vil være Roald Amundsens Plass 1, P.B. 690, 9257 Tromsø.
Discover Petroleum har eksklusive rettigheter til ny og spennende leteteknologi (PetroMarker) som nå er under testing.Kontaktpersoner: Jan M. Wennesland, tlf. 901 61 400
Lars T. Bjerke, tlf. 414 40 075

------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no