DnB NOR - resultater og fremtidsutsikter

På bakgrunn av senere tids spekulasjoner knyttet til tapsutviklingen i DnB NORs utlånsportefølje vil DnB NOR få presisere følgende: Konsernet vil 12. februar, som planlagt legge frem resultatene for 4. kvartal og året 2008. DnB NOR har tidligere indikert et driftsresultat før nedskrivninger og skatt på nivå 15 mrd kroner for 2008. Det er grunn til å tro at resultatet vil bli godt over dette. Inntektene i 4. kvartal øker betydelig, kostnadene er under kontroll samtidig som nedskrivningene på utlån øker. Nedskrivningene øker spesielt i DnB NORDs danske eiendomsportefølje samt i deler av den norske SMB-porteføljen. Totalt forventes et tapsnivå i området 2 - 2,5 mrd kroner i 4. kvartal. Dette tilsvarer 0,70-0,80% per år. Til tross for nedskrivningene forventes resultatet etter nedskrivninger og skatt å bli i overkant av 2 mrd kroner i 4. kvartal. Det knytter seg usikkerhet til tapsnivået fremover. DnB NORs forventede underliggende inntjening er solid og forventes, til tross for høyt tapsnivå, å generere et positivt netto resultat og dermed økende egenkapital. DnB NOR fastholder derfor sin plan for styrking av kjernekapitaldekningen uten å måtte hente inn ny egenkapital. Kontaktpersoner: Bjørn Erik Næss, finansdirektør Trond Bentestuen, konserndirektør Per Sagbakken, ansvarlig IR/kapitalanskaffelse Informasjonen er distribuert av Hugin.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner