DnB NOR: God underliggende inntektsøkning

Etter minoritetsinteresser utgjorde resultatet til DnB NORs aksjonærer 2 167 millioner kroner i tredje kvartal 2009, mot 1 200 millioner i andre kvartal og 2 829 millioner ett år tidligere.

– Resultatet reflekterer at DnB NOR har en styrket inntjening i fortsatt usikre markeder. Det er en underliggende positiv utvikling, spesielt i Retail Norge og Vital. Kostnadsprogrammet gir positive effekter, og nedskrivninger på utlån er innenfor tidligere estimater. Når vi i tillegg styrker kjernekapitalen gjennom en fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner senere i år, vil vi være godt posisjonert for fremtidig vekst, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Tredje kvartal 2009

· Driftsresultatet før nedskrivninger og skatt utgjorde 5,0 milliarder kroner (4,4)

· Resultatet var 1,8 milliarder kroner (2,8)

· Resultat etter minoritetsinteresser var 2,2 milliarder kroner (2,8)

· Resultat per aksje ble 1,63 kroner (2,12)

· Egenkapitalavkastningen ble 10,6 prosent (15,5)

· Kostnadsgraden, fratrukket goodwillnedskrivninger, var 46,9 prosent (50,6)

· Kjernekapitaldekningen, inklusive 50 prosent av resultatet, ble 7,6 prosent (6,7)

· Ved full innføring av Basel 2 IRB-systemet vil kjernekapitaldekningen tilsvare 8,8 prosent

Januar til september 2009

· Driftsresultatet før nedskrivninger og skatt utgjorde 14,6 milliarder kroner (10,5)

· Resultatet var 5,3 milliarder kroner (7,3)

· Resultat etter minoritetsinteresser var 6,5 milliarder kroner (7,2)

· Resultat per aksje ble 4,85 kroner (5,39)

· Egenkapitalavkastningen ble 10,7 prosent (13,0)

· Kostnadsgraden, fratrukket goodwillnedskrivninger, var 48,0 prosent (55,6)

Sammenlignbare tall for 2008 i parentes.

Økte rente- og driftsinntekter

Netto renteinntekter utgjorde 5 740 millioner kroner i tredje kvartal 2009, en økning på 49 millioner fra tilsvarende periode i 2008. Økningen var på 87 millioner kroner fra andre kvartal. Netto andre driftsinntekter utgjorde 3 951 millioner kroner, en økning på 26,1 prosent fra tredje kvartal 2008.

– DnB NOR Markets og Vital har levert gode resultater som følge av bedrede finansmarkeder. Vi har også hatt en positiv utvikling i inntektene fra betalingsformidling og økte inntekter fra eiendomsmegling som følge av et stigende boligmarked, sier Rune Bjerke.

Stabile utlånsvolumer

Gjennomsnittlige utlån viste en reduksjon gjennom tredje kvartal på grunn av valutakursendringer. Justert for kursutviklingen var utlånsvolumene omtrent uendret fra årsskiftet som følge av redusert etterspørsel etter kreditt.

– Vi har gjennom hele finanskrisen lagt stor vekt på å bistå våre kunder og opprettholde gode forretningsmessige relasjoner, sier Bjerke.

Nedskrivninger på utlån innenfor tidligere estimater

Resultateffekten av nedskrivninger på utlån var 2 277 millioner kroner, som var en liten nedgang fra andre kvartal og innenfor estimerte nedskrivninger på 8 til 10 milliarder kroner for hele 2009.

– Nedskrivningene i DnB NORD ble redusert fra andre kvartal. I den øvrige virksomheten var nedskrivningene på individuelt vurderte engasjementer stabile, mens nedskrivninger for grupper av utlån viste økning i kvartalet. Konsernet har i løpet av det siste året i betydelig grad trappet opp innsatsen for å sikre verdien av utsatte engasjementer, understreker konsernsjef Rune Bjerke.

Reduksjon i kostnader

Kostnadsutviklingen var god i kvartalet, med en nedgang i kostnader på 90 millioner kroner fra andre kvartal. Initiativene for å skape et mer integrert konsern ga gode effekter i den norskrelaterte virksomheten, samtidig som markedstilpasninger reduserte kostnadene både i utlandet og i Norge.

Meget god likviditet

DnB NOR har gjennom bytteordningen med Norges Bank bygget opp en betydelig likviditetsreserve gjennom året. I tillegg bedret tilgangen til og prisen på finansiering fra kapitalmarkedene seg betraktelig i løpet av sommeren. Dette gjør at konsernet står svært godt rustet i tiden fremover. DnB NOR Bank fikk i tredje kvartal nedjustert sin kredittrating fra Moody's med to trinn til Aa3. Den tilsvarende ratingen fra Standard & Poor's er AA-. Dette plasserer banken i en liten og eksklusiv gruppe finansinstitusjoner som har dobbel A-rating fra begge de store ratingbyråene, og har stor betydning for finansieringsmulighetene.

Styrker egenkapitalen

Kjernekapitaldekningen inkludert 50 prosent av periodens resultat økte fra 7,3 prosent i andre kvartal til 7,6 prosent i tredje kvartal. DnB NORs styre foreslo 24. september å styrke egenkapitalen med 14 milliarder kroner gjennom en emisjon av ordinære aksjer med fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer.

– Kapitalutvidelsen gjør konsernet bedre posisjonert for høyere kapitaldekningskrav samtidig som den langsiktige utbyttepolitikken raskere vil kunne gjenopptas. Transaksjonen vil også øke konsernets evne til å møte kundenes finansieringsbehov fremover og til å utnytte lønnsomme forretningsmuligheter som et ledd i videre vekst, sier Rune Bjerke.

Medregnet kapitalen fra emisjonen ville DnB NORs kjernekapitaldekning ved utgangen av september vært 11,4 prosent etter full innfasing av nye kapitaldekningsregler inklusive 50 prosent av resultatet hittil i år.

Bærekraftig utvikling

DnB NOR ble i kvartalet tatt opp i Dow Jones’ bærekraftindeks. Det innebærer at konsernet er blant de ti prosent beste selskapene i verden i sin bransje på bærekraft innen økonomiske, miljømessige og sosiale forhold.

Kontaktperson:

Trond Bentestuen, konserndirektør Marked og kommunikasjon

Mobil 95 02 84 48

This press release is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia). This press release does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The Securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”).

The Securities may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

Detaljer om resultatene for tredje kvartal finner du på www.dnbnor.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.