DNBNOR - GOD START FOR DNB NOR: 5,4 MILLIARDER I OVERSKUDD

- Vi er fornøyde med et resultat på 5,4 milliarder kroner for 2003, sier konsernsjef Svein Aaser i DnB NOR i en kommentar. Resultatet er en forbedring av sammenlignbare tall for 2002 med nær 50 prosent og gir en egenkapitalavkastning før goodwillavskrivninger på 14,3 prosent. Vedlegg på www.newsweb.no - Vi er fornøyde med et resultat på 5,4 milliarder kroner for 2003, sier konsernsjef Svein Aaser i DnB NOR i en kommentar. Resultatet er en forbedring av sammenlignbare tall for 2002 med nær 50 prosent og gir en egenkapitalavkastning før goodwillavskrivninger på 14,3 prosent. Aaser gir uttrykk for at han er særlig tilfreds med den gode volumutviklingen. - Med en vekst i utlånsvolumet på 12,2 prosent fra fjerde kvartal 2002 og gode veksttall på en rekke andre viktige produkter og tjenester, har vi styrket vår markedsposisjon gjennom 2003. En slik utvikling er langt fra noen selvfølge i et år som har vært sterkt preget av fusjonen mellom Gjensidige NOR og DnB, påpeker Aaser og berømmer sine medarbeidere for god oppfølging av kundene. - 2003 var preget av et stort rentefall og en svekket norsk krone. Vi kan konstatere at norsk næringsliv er i en langt bedre situasjon enn for ett år siden, sier Aaser. - Selv om investeringsviljen fortsatt er lav, er aktivitetsnivået på vei opp, noe som påvirker våre resultater positivt. Veksten i andre driftsinntekter fra 5 658 millioner kroner i 2002 til 8 302 millioner i 2003 har derfor mer enn kompensert for det inntektsbortfallet vi har fått gjennom virkningen av lavere renter. Den positive utviklingen i norsk økonomi har også bidratt til at tapene viste en nedadgående tendens gjennom andre halvår i 2003, konstaterer Aaser. Styret i DnB NOR foreslår et utbytte på 2,20 kroner per aksje (2,14 kroner i 2002). - I 2003 gjennomførte vi et meget omfattende planleggingsarbeid for fusjonen. I dag kan vi slå fast at integrasjonen går etter planen og at vi har gått inn i 2004 med et usedvanlig høyt aktivitetsnivå både overfor kundene og internt. Sammen med de bedrede økonomiske utsiktene for norsk næringsliv og norske husholdninger gjør dette at vi forventer gode resultater i DnB NOR også i 2004, sier konsernsjef Svein Aaser. Vedlegg til pressemelding: Redegjørelse for årsregnskapet, regnskapsark, kvartalsrapport og presentasjon er vedlagt på www.newsweb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner