DNBNOR - ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2004

Ordinær generalforsamling 29. april 2004 i DnB NOR ASA http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=92442 godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2003. Vedtaket omfattet også utdeling av utbytte for 2003 med kr 2,20 per aksje til dem som var aksjonærer per 29. april 2004 med utbetaling fra 14. mai 2004. Ordinær generalforsamling 29. april 2004 i DnB NOR ASA godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2003. Vedtaket omfattet også utdeling av utbytte for 2003 med kr 2,20 per aksje til dem som var aksjonærer per 29. april 2004 med utbetaling fra 14. mai 2004. Generalforsamlingen ga styret i DnB NOR ASA fullmakt til å kjøpe egne aksjer for samlet pålydende kr 1.309.027.207 svarende til 10 prosent av aksjekapitalen. Etter at styrets forslag ble fremmet er aksjekapitalen i selskapet økt til kr 13.219.571.140. Dette betyr at fullmakten utgjør 9,9 prosent av aksjekapitalen. Aksjene kan kjøpes i markedet over børs og/eller fra Næringsdepartementet til børskurs, eller ved organisert tilbakekjøp fra private og Næringsdepartementet. Hver aksje kan kjøpes til kurser mellom kr 10,- og kr 70,- Fullmakten er gyldig i 12 måneder fra dags dato. Ervervede aksjer skal avhendes slik styret finner det hensiktsmessig eller besluttes innløst etter forslag fra styret i henhold til reglene om kapitalnedsettelse. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til vedtektsendringer.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner