Finanstilsynet godkjenner kapitalnedsettelse og nytt tilbakekjøp av aksjer

Godkjennelse av kapitalnedsettelse:

I tråd med formålet for tilbakekjøpsprogram som ble gjennomført av DNB ASA i perioden mellom de ordinære generalforsamlingene i henholdsvis 2017 og 2018, vedtok den ordinære generalforsamlingen i DNB ASA 24. april 2018 at selskapets aksjekapital skal reduseres med 244 319 730 kroner fra 16 287 988 610 kroner til 16 043 668 880 kroner, ved sletting eller innløsning av totalt 24 431 973 aksjer.

Finanstilsynet har nå godkjent kapitalnedsettelsen, som vil bli meldt til Foretaksregisteret innen kort tid. Dette vil utløse en seks ukers kreditorfrist hvoretter kapitalnedsettelsen kan gjennomføres, forutsatt at forholdet til selskapets kreditorer som eventuelt reiser innsigelser, er avklart.

Godkjennelse av nye tilbakekjøp av aksjer:

I generalforsamlingen 24. april 2018 ble det også vedtatt at styret i DNB Bank ASA skulle gis en ny fullmakt til å kjøpe tilbake aksjer. Fullmakten har en ramme på opp til 4,0 prosent av selskapets aksjekapital beregnet etter at den vedtatte kapitalnedsettelsen er gjennomført, hvorav 0,5 prosent bare kan benyttes for å ivareta sikringsformål i DNB Markets.

I etterkant av generalforsamlingen sendte DNB søknad til Finanstilsynet om godkjennelse av tilbakekjøp av egne aksjer begrenset oppad til 2,5 prosent fullmakten gitt av generalforsamlingen, hvorav 0,5 prosent vil bli forbeholdt til sikringsformål i DNB Markets. Finanstilsynet har nå gitt sin godkjennelse i tråd med DNBs søknad, under forutsetning av at kapitaldekningsmålet vil være oppfylt etter tilbakekjøpet.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Investorkontakt:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner