Flomvarsel for Sørlandet og Østlandet

NVE har send ut varsel om flom for Sørlandet og Østlandet i perioden 22.07. - 24.07. 2011.
Forsikringstakere vil normalt være forsikret gjennom hus- eller innboforsikring, men det er likevel mye som kan gjøres for å begrense flomskader.
 

Forsikringstakere har etter forsikringsvilkårene plikt til å avverge eller begrense skader, vel og merke så lenge det ikke medfører risiko for liv og helse.

- Du kan gjøre enkle grep for å begrense skadene. Det er viktig at avløpsveier i nabolaget holdes åpne. Stikkrenner og sluk må renses for å gi vannet anledning til å renne unna. Hvis det er praktisk mulig bør det bygges flombarrierer ved hjelp av sandsekker og lignende, sier kommunikasjonsrådgiver i DnB NOR Skadeforsikring, Vidar Korsberg Dalsbø.

- Videre bør kjøretøyer og campingvogner, løse installasjoner, løsøre, båter, høyballer, tømmer og annet flyttbart gods som befinner seg utendørs, flyttes unna flomutsatte arealer. Løsøre og verdigjenstander bør flyttes opp fra kjellere og underetasjer, og strømkurser i rom som står i fare for å bli oversvømmet må kobles ut.

NVE har tre kategorier for utsendelse av flomvarsler. Flomvarslet for kommende helg tilhører mellomste kategori, og sendes når det ventes vannføring mellom 5 og 50 års gjentaksintervall. Flommen er likevel ikke ventet å få et like stort skadeomfang som i vår på Østlandet. Forsikringsselskapene fikk da melding om rundt 800 skader, og en samlet erstatning som anslås til om lag 200 millioner kroner ifølge FNO.

Nødvendige redningsomkostninger er dekket under naturskadeforsikringen. Med redningsomkostninger forstås kostnader til å avverge eller til å begrense en inntruffet eller pågående skade.

Flom og andre naturskader som rammer brannforsikret eiendom tas hånd om av Norsk Naturskadepool, som er en ordning hvor forsikringsselskapene går sammen om å håndtere større naturskadehendelser.

Førstehjelp ved flomskader:

 1. Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømmet.
 2. Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut.
 3. Riv ut gulvbelegg og tepper og lagre dette på eiendommen.
 4. Ta ut eller åpne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige dører stå åpne.
 5. Om du er hjemme, åpne i tillegg ytterdører i kjeller og evt. ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette fremskynder tørking.
 6. Sett opp vifter i skadet etasje for å forsterke luftsirkulasjonen.
 7. Rydd slam etc. og rengjør.
 8. Kontrollér avløp hvis bygningen tas i bruk.
 9. Har kjeller oppfôret gulvkonstruksjon av tre - og denne har vært oversvømmet - vurdér først uttørking før eventuell riving. 
 10. Varmtvannsbereder og elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker. 
 11. Bygninger som står i fare for å "flyte opp" må forankres, evt. må kjeller fylles med vann.
Kontaktperson:
Vidar Korsberg Dalsbø
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf 99380389

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker