Godt resultat for DnB NOR

DnB NOR oppnådde et driftsresultat før nedskrivninger og skatt på 6 109 millioner kroner i første kvartal 2009. Driftsresultatet er konsernets beste noensinne. Tilsvarende resultat i 2008 var 1 454 millioner kroner. Resultatet for perioden ble 2 934 millioner kroner.

Resultatveksten skyldtes spesielt en sterk økning i andre driftsinntekter, som gikk opp fra 625 millioner kroner i første kvartal 2008 til 5 190 millioner.

Første kvartal 2009
· Driftsresultatet før nedskrivninger og skatt utgjorde 6,1 milliarder kroner (1,5)
· Resultatet var 2,9 milliarder kroner (1,1)
· Egenkapitalavkastningen ble 15,8 prosent (5,7)
· Resultat per aksje ble 2,32 kroner (0,79)
· Kostnadsgraden var 43,6 prosent (74,3)
· Kjernekapitaldekningen inklusive 50 prosent av resultatet ble 7,0 prosent (7,0)

(Sammenlignbare tall for første kvartal 2008 i parentes.)

– Vi er svært fornøyde med å oppnå et så godt resultat i en periode med stor usikkerhet, hvor konsekvensene av finansuroen for alvor har begynt å vise seg i realøkonomien, sier konsernsjef Rune Bjerke i DnB NOR.

DnB NOR oppnådde et resultat i første kvartal 2009 på 2 934 millioner kroner, opp fra 1 120 millioner i tilsvarende periode i 2008. Konsernet bygget på den måten opp en buffer til
å bære forventede fremtidige tap.

Netto utlån viste en markert utflating i første kvartal 2009 som følge av reduserte valutakurser og lavere etterspørsel etter kreditt i det norske markedet. Økte kredittrisikomarginer i markedet og effekter av etterslep som følge av den raske reduksjonen i rentenivået førte til økning i utlåns-marginen. Samtidig ble innskuddsmarginen svekket.

Nedskrivningene på utlån i første kvartal var innenfor tidligere anslåtte nivåer. Nedskrivningene var relativt store i DnB NORDs virksomhet i Baltikum. I den norske delen av virksomheten var nedskrivningene på et normalisert, men økende nivå. Kredittkvaliteten på shippingengasjementene var meget god før finanskrisen inntraff, som har gitt grunnlag for at konsernet heller ikke i første kvartal måtte foreta individuelle nedskrivninger i denne næringen.

Kostnadsprogram i rute
Driftskostnadene økte med 12,4 prosent fra første kvartal 2008, til 4 714 millioner kroner.

– Både vekstinitiativ gjennomført i første halvår av 2008 og direkte inntektsskapende aktiviteter ga kostnadsøkning. Konsernets kostnadsprogram er imidlertid i rute med tiltak som vil gi varige kostnadsreduserende effekter. Det samlede målet for årlig kostnadsreduksjon gjennom kostnads-programmet er økt fra 1,4 milliarder kroner innen utgangen av 2010 til 2 milliarder innen utgangen av 2012, opplyser Bjerke.

Langsiktig finansiering og kapitalsituasjon
Tilgangen på langsiktig finansiering ble bedret i første kvartal, blant annet som en følge av ordningen med bytte av obligasjoner med fortrinnsrett mot statspapirer. Finansmarkedene var imidlertid fremdeles urolige og prisen på langsiktig finansiering meget høy i forhold til historiske nivåer.

Kjernekapitaldekningen medregnet femti prosent av periodens resultat ble styrket fra 6,7 prosent ved utgangen av fjerde kvartal 2008 til 7,0 prosent ved utgangen av første kvartal. Konsernet vurderes som tilstrekkelig kapitalisert i forhold til risikoen i utlånsporteføljene og virksomheten for øvrig, men styret ønsker likevel å styrke kapitaldekningen fremover.

Standard & Poor’s bekreftet 28. april 2009 DnB NOR Banks AA- rating.

Kontaktperson:
Trond Bentestuen, kommunikasjonsdirektør, mobil 950 28 448

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.