Godt resultat for DnB NOR i 2008

DnB NOR oppnådde et driftsresultat før nedskrivninger og skatt på 5 573 millioner kroner i fjerde kvartal, en økning på 1 937 millioner fra fjerde kvartal 2007, som er det beste kvartalsresultatet noensinne. Resultatet for perioden ble 1 943 millioner kroner. Året som helhet viser sterk underliggende inntjening til tross for kraftig tilbakeslag i verdensøkonomien.

Fjerde kvartal 2008

 •           Driftsresultat før nedskrivninger og skatt økte med 53,3 prosent til 5,6 milliarder kroner (3,6)
 •           Resultatet ble redusert med 61,7 prosent til 1,9 milliarder kroner (5,1)
 •           Egenkapitalavkastningen ble 12,3 prosent (28,4)
 •           Kostnadene utgjorde 50,2 prosent av inntektene (51,9)
 •           Kjernekapitaldekningen ble 6,7 prosent (7,2)

(Sammenlignbare tall for fjerde kvartal 2007 i parentes)

- Vi er fornøyde med å ha oppnådd et godt resultat i fjerde kvartal, sett i lys av den sterke uroen i finansmarkedene og de påfølgende konsekvensene for realøkonomien. Både renteinntekter og andre driftsinntekter viser solid økning i perioden, samtidig som kostnadene er under god kontroll, sier konsernsjef Rune Bjerke i DnB NOR.

De samlede inntektene økte med 31 prosent, mens kostnadene økte med 2,9 prosent korrigert for goodwillnedskrivninger i 2008 og tildeling til ansatte i 2007.

Den høye utlånsveksten fra de siste kvartalene ble sterkt avdempet i fjerde kvartal. Effekten av den kraftige veksten tidligere i 2008 og noe høyere marginer medførte likevel at samlede netto renteinntekter økte med 1 180 millioner kroner fra fjerde kvartal 2007.

Nedgangstidene i realøkonomien startet for alvor i fjerde kvartal og ga en betydelig økning i nedskrivninger på utlån. Det var spesielt store nedskrivninger i DnB NORDs virksomhet i Danmark, men det var også en økning i nedskrivningene blant små og mellomstore bedrifter i Norge. Samlede nedskrivninger var på 2 314 millioner kroner i fjerde kvartal, en økning fra tilnærmet null i tilsvarende periode i 2007.

Året 2008

 •           Driftsresultat før nedskrivninger og skatt økte med 5,8 prosent til 16,0 milliarder kroner (15,1)
 •           Resultatet ble redusert med 38,5 prosent til 9,2 milliarder kroner (15,0)
 •           Egenkapitalavkastningen ble 12,9 prosent (22,0)
 •           Kostnadene utgjorde 53,9 prosent av inntektene (50,6)
 •           Resultat per aksje ble 7,15 kroner (11,08)
 •           Foreslått utbytte per aksje er 0 kroner (4,50)

(Sammenlignbare tall for 2007 i parentes)

- Markedsuroen har gitt utfordringer, men også muligheter. Ikke minst for DnB NOR Markets, som leverte meget gode resultater gjennom hele 2008. Konsernet vurderes som godt kapitalisert i forhold til risikoen i utlånsporteføljene og virksomheten for øvrig, sier Bjerke.

DnB NOR har som mål å styrke kjernekapitaldekningen til over 8 prosent innen 2010.

DnB NOR-konsernets årsresultat for 2008 utgjorde 9 233 millioner kroner, som var en reduksjon på 5 790 millioner fra 2007.

Utlånsveksten fra 2007 til 2008 var på 20,3 prosent på gjennomsnittsbasis, mens innskudds­veksten var på 8,3 prosent i samme periode. De samlede inntektene økte med 10,0 prosent, mens de samlede kostnadene økte med 13,8 prosent. Korrigert for goodwillnedskrivninger i 2008 og avsetninger til ansatte i 2007 økte kostnadene med 10,6 prosent.

Konsernet var i 2008 i startfasen av et kostnadsprogram som frem til utgangen av 2010 forventes å få en samlet årseffekt på anslagsvis 1,4 milliarder kroner. Konsernet ligger foran planen i innfasingen av kostnadsprogrammet.

Finanskrisen hadde en sterkt negativ innvirkning på realøkonomien mot slutten av 2008. Netto nedskrivninger på utlån og garantier var samlet på 3 509 millioner kroner i 2008, sammenlignet med 220 millioner i 2007.

Vital Forsikring ASA oppnådde et resultat før skatt på 644 millioner kroner for 2008. Bokført avkastning ble 1,9 prosent, mens verdijustert avkastning inklusive holde til forfall-obligasjoner ble 1,1 prosent.

Myndighetstiltak og utsikter fremover
Regjeringen presenterte søndag 8. februar tiltak for å stimulere norske bedrifters tilgang på kreditt.

- Vi ser positivt på innretningen i de tiltakene som myndighetene har lagt frem, og for dem som deltar i ordningene, vil tiltakene etter vår oppfatning gi muligheter for økt utlånskapasitet og styrking av soliditeten, sier Bjerke.

2009 vil bli et krevende år. DnB NOR har solid inntjening fra eksisterende virksomhet, god kostnadskontroll og et godt grunnlag for å møte utfordringene.

Det er stor usikkerhet knyttet til makrobildet fremover, men DnB NOR har i dag ikke grunn til å tro at nivået på nedskrivninger på utlån vil bli høyere enn i fjerde kvartal 2008.

Kontaktperson:
Trond Bentestuen, konserndirektør Kommunikasjon, mobil 950 28 448

Kvartalsrapport, presentasjon og Supplementary Information for Investors and Analysts kan lastes ned fra www.dnbnor.com

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.