MED SOLID VEKST I TREDJE KVARTAL

DnB NOR oppnådde et driftsresultat før nedskrivninger og skatt i tredje kvartal på 3,7 milliarder kroner, som er en økning på 9,5 prosent i forhold til tilsvarende periode i 2006. Vekst i utlån og innskudd er fortsatt høy, og netto renteinntekter var 19,2 prosent høyere enn året før. Fullstendig melding og vedlegg på www.newsweb.no DnB NOR oppnådde et driftsresultat før nedskrivninger og skatt i tredje kvartal på 3,7 milliarder kroner, som er en økning på 9,5 prosent i forhold til tilsvarende periode i 2006. Vekst i utlån og innskudd er fortsatt høy, og netto renteinntekter var 19,2 prosent høyere enn året før. Hovedpunkter for tredje kvartal 2007: · Driftsresultat før nedskrivninger og skatt økte med 9,5 prosent til 3,7 milliarder kroner (3,4) · Resultat etter skatt økte med 35,3 prosent til 3,7 milliarder kroner (2,7) · Egenkapitalavkastningen ble 21,8 prosent (18,0) · Kostnadene utgjorde 51,3 prosent av inntektene (50,9) · Resultat per aksje utgjorde 2,72 kroner (2,00) · Kjernekapitaldekningen inklusive 50 prosent av resultatet ble 7,2 prosent (6,7) (Tall for tredje kvartal 2006 i parentes) Driftsresultat før nedskrivninger og skatt inkluderte urealiserte kurstap på obligasjoner og andre renteinstrumenter på 600 millioner kroner som følge av uroen i finansmarkedene. Kurstapet vil bli reversert over restløpetiden, som i gjennomsnitt er under tre år. Eiendomsoppskrivninger i Vital har gitt et positivt resultatbidrag på 320 millioner kroner. Resultatet etter skatt inkluderte i tillegg gevinst ved salg av eiendommen på Aker Brygge med 865 millioner kroner. - Resultatet er preget av sterk vekst i utlån og innskudd og fortsatt lave nedskrivninger på utlån og garantier. En sterk norsk økonomi og en god markedsutvikling for konsernet bidrar til dette. Vi ser også at fallet i rentemarginene har flatet ut og at rentenettoen viser en solid utvikling, kommenterer konsernsjef Rune Bjerke. Gjennomsnittlige utlån økte med 113 milliarder kroner eller 14,5 prosent, mens gjennomsnittlige innskudd økte med 76 milliarder kroner, som tilsvarer 16,7 prosent. Kostnadene økte med 11,6 prosent, hvorav 6,6 prosentpoeng er knyttet til vekst i virksomheten internasjonalt. DnB NOR presenterte nye finansielle mål i oktober. De nye målene er et driftsresultat før nedskrivninger og skatt på 20 milliarder kroner i 2010 gjennom 10 prosent gjennomsnittlig årlig resultatvekst, og minimum 16 prosent egenkapitalavkastning fra 2008. Et nytt kostnadsprogram skal redusere konsernets kostnader med 1 milliard kroner årlig med full effekt fra 2010. - Vi har satt oss ambisiøse mål for vekst og kostnadsutvikling de kommende årene, og vi er godt i gang med å legge grunnlaget for fortsatt resultatfremgang både i den norske og den internasjonale delen av konsernet, sier konsernsjef Rune Bjerke. DnB NOR har besluttet å etablere et eget skadeforsikringsselskap. Avtalen om å overta Skandiabanken Bilfinans vil gi konsernet en ledende posisjon innen bilfinansiering i Sverige og Norge. I Sverige representerer avtalen det fjerde oppkjøpet i løpet av inneværende år. Konsernet vil også etablere nye kontorer i Hellas, Chile og India. Vi bygger gradvis ut vår virksomhet i Sverige, og de nye kontorene i Piraeus, Santiago og Mumbai vil styrke vår internasjonale posisjon innen næringer som skipsfart, energi og fisk, sier konsernsjef Rune Bjerke. Pressemelding, kvartalsrapport, presentasjon og Supplementary Information for Investors and Analysts kan lastes ned fra på www.newsweb.no og www.dnbnor.com

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner