ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. APRIL 2007

Ordinær generalforsamling 24. april 2007 i DnB NOR ASA godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2006. Vedtaket omfattet også utdeling av utbytte for 2006 med 4,00 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 24. april 2007 med utbetaling fra 7. mai 2007. Aksjene i DnB NOR ASA noteres `eks-utbytte` 25. april 2007. Fullstendig melding på www.newsweb.no Ordinær generalforsamling 24. april 2007 i DnB NOR ASA godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2006. Vedtaket omfattet også utdeling av utbytte for 2006 med 4,00 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 24. april 2007 med utbetaling fra 7. mai 2007. Aksjene i DnB NOR ASA noteres `eks-utbytte` 25. april 2007. Generalforsamlingen vedtok at DnB NOR ASAs aksjekapital nedsettes med kr 42.212.830 fra kr 13.368.748.980 til kr 13.326.536.150 ved (i) innløsning av 2.786.047 egne aksjer og (ii) innløsning av 1.435.236 aksjer tilhørende staten ved Nærings- og Handelsdepartementet mot utbetaling av et beløp stort kr 108.244.044,62. Kapitalnedsettelsen skjer i samsvar med vilkårene i fullmakt gitt på DnB NOR ASAs generalforsamling 25. april 2006 og vilkårene i avtale med staten ved Nærings- og Handelsdepartementet av 24. mars 2006. I forbindelse med kapitalnedsettelsen reduseres overkursfondet med kr 266.539.371,41 fra kr 11.934.217.556,69 til kr 11.667.678.185,28 ved utbetaling av kr 93.891.684,62 til staten og overføring av kr 172.647.686,79 til annen egenkapital. Generalforsamlingen vedtok videre styrets forslag til endring av vedtektenes § 2-1 til å lyde: `Selskapets aksjekapital er på kr 13.326.536.150 fordelt på 1.332.653.615 aksjer hver pålydende kr 10,-`. Kredittilsynet har forhåndsgodkjent vedtektsendringen. Generalforsamlingen ga styret i DnB NOR ASA fullmakt til å kjøpe egne aksjer for samlet pålydende inntil kr 1.332.653.615 svarende til 10 prosent av aksjekapitalen. Aksjene kan kjøpes i markedet over børs. Hver aksje kan kjøpes til kurser mellom kr 10 og kr 150. Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra dato for vedtaket. Ervervede aksjer skal innløses i henhold til reglene om kapitalnedsettelse. Det er inngått avtale med staten ved Nærings- og handelsdepartementet som innebærer at det ved innløsning av ervervede aksjer skal foretas en forholdsmessig innløsning av aksjer tilhørende staten slik at statens eierandel holdes konstant.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner