STERK FREMGANG FOR DNB NOR

DnB NOR oppnådde sitt beste resultat noen sinne i 2006 med et driftsresultat før nedskrivninger på 14,1 milliarder kroner. Det er en økning på 12,8 prosent fra året før. Inntektene øker både i Norge og fra virksomheten internasjonalt. Hovedpunkter for 2006 · Driftsresultatet før nedskrivninger og skatt økte med 12,8 prosent til 14 066 millioner kroner · Overskuddet økte med 16,4 prosent til 11 808 millioner kroner · Ordinære kostnader utgjorde 50,1 prosent av inntektene (50,2 prosent i 2005) · Egenkapitalavkastningen utgjorde 19,5 prosent (18,8 prosent) · Resultat per aksje ble 8,74 kroner (7,59 kroner) · Utbytte foreslås til 4,00 kroner per aksje (3,50) · Kjernekapitaldekningen ved utgangen av året utgjorde 6,7 prosent (7,4) Hovedpunkter for fjerde kvartal 2006 · Driftsresultat før nedskrivninger og skatt økte med 7,0 prosent til 3 602 millioner kroner · Overskuddet økte med 13,3 prosent til 3 394 millioner kroner · Ordinære kostnader tilsvarte 50,4 prosent av inntektene (47,5 prosent) · Egenkapitalavkastningen utgjorde 21,5 prosent (21,5) Alle konsernets forretningsområder hadde solid vekst gjennom året. Til tross for sterk konkurranse og press på marginene økte konsernets inntekter med 12,5 prosent fra 2005. - Medarbeiderne i DnB NOR har grunn til å være stolte over de resultatene de har vært med å skape gjennom godt samspill og stor entusiasme. Som ny konsernsjef har jeg møtt en organisasjon som har alle forutsetninger til å leve opp til de krav kundene stiller til oss og til å møte stadig hyppigere endringer i vår næring fremover, sier konsernsjef Rune Bjerke. Høy utlånsvekst Utlånsveksten utgjorde 18,7 prosent i 2006. Veksten i utlån til næringslivet utgjorde på gjennomsnittsbasis 26,2 prosent, mens veksten i lån til husholdninger ble 11,3 prosent. Banken reduserte utlånsmarginene i personmarkedet med 0,33 prosentpoeng gjennom året, mens det var en økning i innskuddsmarginene. Marginfallet i bedriftsmarkedet ble motvirket av sterk volumvekst. Mislighold og nedskrivninger på utlån ligger på et historisk lavt nivå. Salget av spare- og forsikringsprodukter viste også en sterk utvikling. Antall avtaler om fast månedlig sparing knyttet til konsernets verdipapirfond har økt med ti prosent, til 302 000. Vital har opprettholdt sin posisjon som markedsleder innen liv og pensjon og ble størst i markedet for obligatorisk tjenestepensjon med 14 500 avtaler som omfatter 200 000 arbeidstagere. Resultatet i DnB NOR Markets preges av høy aktivitet i markedene for aksjer, renter og valuta og resultatet økte med nær 50 prosent til 777 millioner kroner. Vekst internasjonalt Veksten i den internasjonale virksomheten var også høy, og DnB NOR var verdens største tilrettelegger av skipsfinansiering i 2006. Virksomheten i DnB NORD vil bli styrket gjennom kjøpet av BISE Bank i Polen. - Vi skal videreutvikle den internasjonale virksomheten innenfor selektive områder der vår konkurransekraft gir oss et fortrinn. Samtidig skal vi vokse målrettet og med høye krav til lønnsomhet, påpeker Bjerke. Driftskostnadene økte med 12,2 prosent, som er lavere enn veksten i inntektene. Kostnadsutviklingen er preget av investeringene i nye virksomheter internasjonalt, styrket produktutvikling og investeringer i nye IT- systemer. I tillegg har pensjonskostnadene vist en betydelig økning som følge av tilbakeføringer i 2005 etter endringer i ordningene. Kostnadsgraden var 50,1 prosent for året, mot 50,2 prosent i 2005. - Vi er nær målet om en kostnadsgrad under 50 prosent i 2008. Dette målet står fast. Integrasjonsfasen etter fusjonen i 2003 er tilbakelagt, og nå blir det viktig å ha høy oppmerksomhet mot produktivitetsutvikling og kostnadseffektivitet, slår konsernsjef Rune Bjerke fast. Kvartalsrapporten inkludert tabeller kan lastes ned fra www.dnbnor.com Pressemelding, kvartalsrapport, presentasjon og Supplementary Information for Investors and Analysts er vedlagt på www.newsweb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner