DOF: OFFENTLIGGJØRING AV PROSPEKT, TEGNINGSPERIODE BEGYNNER

Austevoll, 17. oktober 2011

Det vises til børsmelding fra DOF ASA (“DOF”) den 13. september 2011 vedrørende gjennomføring av en rettet emisjon med et brutto emisjonsproveny på NOK 600 millioner gjennom plassering av totalt 20 millioner aksjer til tegningskurs NOK 30 per aksje (den “Rettede Emisjonen”) og den planlagte etterfølgende reparasjonsemisjonen.

Finanstilsynet har gjennomgått og godkjent prospektet for (i) notering av de 20 millioner aksjene som ble utstedt i forbindelse med den Rettede Emisjonen og (ii) reparasjonsemisjonen og noteringen av opp til 1 million nye aksjer, hver aksje med pålydende verdi på NOK 2 (“Tilbudsaksjene ”).

Aksjene utstedt i forbindelse med den Rettede Emisjonen vil bli notert på Oslo Børs i dag.

Tegningskursen i reparasjonsemisjonen er NOK 30 per Tilbudsaksje, og tegningsperioden løper fra og med 17. oktober 2011 kl. 09:00 til og med 31. oktober 2011 kl. 17:30.

Aksjonærer i DOF den 12. september 2011 (slik det fremgår i VPS den 15. september 2011) som ikke deltok i den Rettede Emisjonen og som ikke er bosatt i en jurisdiksjon hvor et slikt tilbud ville vært ulovlig, eller som, for andre jurisdiksjoner enn Norge, vil kreve registrering eller lignende handlinger, vil motta 0,1445 uomsettelige tegningsretter for hver eksisterende aksje vedkommende eide i DOF den 12. september 2011. Hver tegningsrett vil, i henhold til gjeldende rett, gi rett til å tegne og bli tildelt en Tilbudsaksje i reparasjonsemisjonen. Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt. Tegningsretter som ikke benyttes til å tegne aksjer vil falle bort uten vederlag og vil således være uten verdi.

Berettigede aksjonærer vil motta et brev med informasjon om antall tildelte tegningsretter. Brevet forventes å bli sent til berettigede aksjonærer i løpet av de neste dagene.

Prospektet vil være offentlig tilgjengelig på www.dof.no, www.paretosec.no og www.noredea.no/dof. Papirkopi av prospektet kan fås ved henvendelse til enten Pareto Securities AS eller Nordea Markets, som er engasjert som tilretteleggere i forbindelse med reparasjonsemisjonen.

Etter gjennomføring av reparasjonsemisjonen, og under forutsetning av at den fulltegnes, vil antall utestående aksjer i DOF øke med 1 million aksjer til 112.037.975 aksjer, hver aksje med en pålydende verdi på NOK 2, tilsvarende en total aksjekapital på NOK 224.075.950.

Foreløpig tidsplan for reparasjonsemisjonen er som følger:

  • 17. oktober 2011 – tegningsperioden begynner
  • 31. oktober 2011 kl. 17:30 – tegningsperioden utløper
  • Rundt 1. november 2011 – tildeling av Tilbudsaksjer og utsendelse av tildelingsbrev
  • 4. november 2011 – innbetalingsdato
  • Rundt 10. november 2011 – leveringsdato for Tilbudsaksjene, samt notering og første handelsdag for Tilbudsaksjene på Oslo Børs

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Mons S. Aase, CEO, tlf: +47 91 66 10 12

Hilde Drønen, CFO, tlf +47 91 66 10 09

Om oss

With a multi-national workforce in excess of 2,200 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With over 25 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentine, Egypt, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.

Abonner