DOF ASA – INTENSJON OM Å GI TILBUD PÅ AKSJER I DOF SUBSEA TIL KURS 39 PR. AKSJE TILSVARENDE MARKEDSVERDI PÅ NOK 4,7 MRD FOR DOF SUBSEA.

Den 19. september 2008 har DOF ASA (DOF) og det ledende energifondet First Reserve Corporation (FRC), inngått avtale som innebærer at DOF skal gi et frivillig tilbud (Tilbudet) på alle aksjene i DOF Subsea ASA (DOFSUB) til kurs kr 39,- pr. aksje. Tilbudet vil bli gitt basert på at diverse forutsetninger beskrevet nedenfor kommer på plass. Tilbudet representerer en premie på 41,8% i forhold til siste notering og en premie på 27,9% i forhold til sluttkurs den 9. juli 2008 på kr 30,50, som var dato da DOF sist annonserte sin intensjon på å kjøpe opp DOFSUB. Som en del av denne avtalen har DOF og FRC også inngått avtale om etterfølgende transaksjoner beskrevet nedenfor og disse transaksjoner er basert på at Tilbudet på DOFSUB blir gjennomført.

Tilbudet er undergitt diverse forutsetninger, herunder blant annet at (i) DOF og FRC blir enige om gjenværende dokumenter og avtaler, (ii) mottatt aksept og waivere fra diverse lånegivere til DOFSUB og (iii) signering av finansierings tilbud i forbindelse med DOF sin kontant utbetaling i forbindelse med oppgjør i Tilbudet. Tilbudet vil være betinget av en minimum akseptgrad som gir DOF mer enn 90% av aksjene i DOFSUB på fullt utvannet basis, at eventuelle påkrevde offentlige godkjennelser er på plass, at finansieringen referert til ovenfor er tilgjengelig og ellers andre vanlig forhold under en slik transaksjon. DOF eier i dag 57,05 % i DOFSUB.

Forutsatt at det Tilbudet er vellykket, vil DOF tvangsutløse de øvrige aksjonærene i henhold til allmennaksjeloven og ta DOFSUB av børs. Etter oppkjøpet vil DOF overføre 100% av aksjene til et nystiftet selskap (Holdco), som vil bli eiet 51% av DOF og av 49% FRC. Som et resultat av den avtalte transaksjonen vil DOF redusere sin eierandel fra 57.05% til 51%.

Forutsatt at Tilbudet er vellykket er DOF og FRC blitt enige om at Holdco skal erverve DOFs eierandel på 50,5% av DOF Installer (DOFI) til NOK 135 pr aksje i bytte for nye aksjer i HoldCo. Som etterfølgende transaksjon vil Holdco gi et frivillig tilbud til de øvrige aksjonærer i DOFI på kr 135 pr. aksje. Dette tilbudet er betinget av en minimum akseptgrad på 90% på fullt utvannet basis og at eventuelle påkrevde offentlige godkjennelser er oppfylt. FRC vil bidra med kontant innbetaling i Holdco tilstrekkelig til å opprettholde sin eierandel på 49% i Holdco. Etter at tilbudet på utestående aksjer i DOFI er gjennomført vil DOF overta bygg nr. 706 fra DOFI for en kontantutlegg på ca. NOK 165 mill basert på meglerverdier

.
Videre, og avhengig av at det frivillige tilbudet til aksjonærene i DOFSUB er vellykket, vil HoldCo erverve fra DOF kontraktsrettighetene til tre ROV forsyningsskip, under bygging i India med forventet levering i 2009 og 2010, for et kontantbeløp på ca. NOK 300 mill i bytte mot aksjer i Holdco. FRC vil bidra med kontant innbetaling i Holdco tilstrekkelig til å opprettholde sin eierandel på 49%. HoldCo vil basert på dette overta de investeringsforpliktelser som ligger i byggekontraktene..

Separat og under forutsetning av at Tilbudet er vellykket vil FRC tegne seg for nye aksjer i en rettet emisjon i Norskan AS, et heleid datterselskap av DOF. Dette vil gi den finansielle partneren en 25% eierandel i Norskan AS etter den rettede emisjonen. Den rettede emisjonen forventes å tilføre Norskan AS ca. NOK 600 mill i ny egenkapital. Norskan AS er holdingselskapet i Norskan Offshore gruppen som vil eie og operere en flåte på totalt ni offshore skip i Brasil.


Mons Aase, CEO i DOF, ga følgende kommentar med hensyn til den inngåtte intensjonsavtalen:

”De foreslåtte transaksjonene vil tilføre DOF og DOF Subsea tilstrekkelig kapital til å fortsette selskapenes strategiske utvikling og gjøre det mulig for oss å konsolidere og styrke vår posisjon i Brasil. Videre vil kapitaltilførsel og FRC sin ekspertise innenfor energisektoren gjøre DOFSUB bedre i stand til å trekke fordeler i den globale veksten og håndtere den sterke etterspørselen i markedet. Vi er av den oppfatning at det planlagte tilbud om erverv av aksjene i DOF Subsea til NOK 39 pr aksje representerer et attraktivt tilbud til aksjonærene i DOF Subsea.”

Og Tom Sikorski, administrerende direktør i First Resever Corppration gav følgende kommentarer:

Vi er tilfreds med å inngå et samarbeid med DOF og management teamet og ansatte i DOF Subsea, samt å være en partner i den framtidige vekst. Både DOF Subsea og Norskan representerer unike muligheter for First Reserve til å i møtekomme etterspørselen for fartøy og tjenester og å delta i den framtidige veksten i offshore virksomheten i Brasil, Asia og Vest-Afrika. Sammen har de etablert en global tilstedeværelse med en av verdens mest moderne, avanserte og største flåter i en sektor hvor tilbudet historisk har vært lavere enn etterspørselen. Dette vil gi First Reserve en unik vekstmulighet.


Pareto Securities AS er engasjert som DOFs finansielle rådgiver i forbindelse med de ovennevnte transaksjonene.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

CEO Mons Aase, tlf. 91 66 10 12


Om oss

DOF Subsea is a world-class subsea services contractor, providing survey, IRM, construction support and subsea engineering. Headquartered in Bergen, Norway with offices worldwide, DOF Subsea has been listed on the Oslo Stock Exchange since November 2005. In total, DOF Subsea employs over 1,200 highly qualified staff and owns state-of-the-art equipment including 23 offshore vessels, 25 ROVs, 1 AUV and 11 diving spreads. DOF Subsea's aim is to provide customers with products, technologies and services of the highest quality.