Bokslutskommuniké: Citatkoncernen redovisar rekordår

2007 blev det bästa året hittills för kommunikationskoncernen Citat. Koncernen tog marknadsandelar och ökade omsättningen med 36 procent. Lönsamheten förbättrades ytterligare till 11 procents byråmarginal. För första gången översteg nettoomsättningen en halv miljard, med ett rörelseresultat på 42 miljoner kronor.

– Vi har lyckats utnyttja den goda konjunkturen till att växa betydligt snabbare än marknaden och samtidigt höja lönsamheten. Våra mätningar visar både nöjdare kunder och medarbetare. Citat har därmed befäst positionen som Nordens ledande kommunikationsproducent, säger Dan Sehlberg, VD och koncernchef på Citat.

Under 2007 ökade efterfrågan på både marknads- och informationstjänster. Enligt Institutet för Reklam- och Mediestatistik växte marknaden med fem procent. Citats omsättning växte under samma period med 36 procent, varav 13 procent organiskt. Det innebär att Citat under året tagit nya marknadsandelar.

– Vår bedömning är att en stor del av tillväxten kan härledas utökade uppdrag hos flera av våra viktigaste kunder. De ser värdet av våra integrerade tjänster och väljer att köpa allt mer från oss, säger Dan Sehlberg.

Perioden januari – december 2007 i sammandrag
Nettoomsättningen uppgick till 511 (377) MSEK
Byråintäkten[1] ökade till 397 (309) MSEK, en organisk tillväxt om 13 procent
Rörelseresultatet*) uppgick till 42 (27) MSEK, en rörelsemarginal på 8,3 (7,1) procent
Byråmarginalen[2] var 10,7 (8,7) procent
Resultatet före skatt uppgick till 74 (26) MSEK

*) Exklusive realisationsvinst 31 MSEK under 2007.

· Citat tog under året över produktionen av Fastighetstidningen genom ett oursourcingavtal med Fastighetsägarna.

· Nya avtal tecknades med ett flertal nya och befintliga kunder: E.ON, GB Glace, Fritidsresor, H&M, Ittur, Lowe Brindfors, Microsoft, Nobel Biocare, RFSU, Rusta, Röda Korset, Saba Blommor, Santa Maria, Scania, SATS, SIDA, Swedish Match, Södra Cell, Unilever och V&S

· Under året avyttrades dotterbolaget Data Unit till Know IT. Denna affär var ett led i strategin att renodla verksamheten till affärsområdena Informationstjänster och Marknadstjänster. Försäljningen gav en reavinst på 31,3 MSEK och ett likviditetstillskott på 49 MSEK.

· Citats stödsystem för marknadskommunikation och varumärkeshantering blev återigen topprankat av det internationella analysföretaget Gartner Group.

Kommentar till utvecklingen
Citatkoncernen har vuxit kraftigt sedan den nuvarande strategin lades fast 2006. Citat har nu ett koncernövergripande erbjudande inom de viktigaste specialistdiscipliner inom Informationstjänster och Marknadstjänster.

Flera av dotterbolagen uppfattas som ledande inom sitt område vilket bekräftats genom ett flertal utmärkelser och viktiga omdömen under året. Bland annat har Citats övergripande erbjudande under året uppmärksammats i Sveriges Reklamförbunds årliga översikt, där affärsområdet Marknadstjänster nämns som landets näst största reklamföretag och Citats Informationstjänster nämns som ett av landets största PR-företag*.

Citat har fortsatt att effektivisera verksamheten, renodla affären och tydliggöra erbjudandet inom Informationstjänster och Marknadstjänster. Under året fortsatte Citat att ta stora affärer och arbeta allt närmare kunderna än tidigare. Det har resulterat i att en stor del av försäljningstillväxten kommer från befintliga kunder som fördjupat och utökat sina samarbeten. Detta i kombination med en rad helt nya kunder och uppdrag ger koncernen en stark plattform för fortsatt tillväxt under 2008.

Citat bedömer fortsatt att outsourcing är en mycket intressant affärsmodell som ger kunden en god möjlighet att öka sin effektivitet och kvalitet inom kommunikation.

* Clas Collins analys av den svenska byråbranschen.


För ytterligare information kontakta:
Dan Sehlberg, vd och koncernchef Citat 08-506 617 51, 0708-99 26 44
Håkan Juserius, vvd och finanschef Citat 031-701 56 34, 070-669 48 88
Ann-Louise Amnéus, press- och marknadsansvarig Citat 08-527 725 64, 076-128 64 83

Läs mer om Citat på vår hemsida www.citat.se.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] Nettoomsättning efter avdrag för direkt produktionsrelaterade kostnader

[2] Rörelseresultatet i procent av byråintäkten

Dokumenter og linker