235 millioner kroner i støtte til fjernvarme fra Enova SF - Energibransjen investerer over en milliard kroner

I løpet av første halvår 2008 har Enova gitt tilsagn om 235 millioner kroner i støtte og kompensasjon for utbygging av fjernvarme, mens bransjen har forpliktet seg til å investere totalt 1,1 milliarder kroner. Dette tilsvarer leveranse av varme til mer enn 50 000 husholdninger. Av de større byene får både Oslo, Kristiansand, Bergen og Trondheim utvidet sitt fjernvarmenett, og det gis også tilsagn til utbygging i Hammerfest, Ålesund, Klæbu, Nes, Tynset, Lierbyen, Drammen og Ås.

– Vi ser først og fremst utbygging av fjernvarme i utviklingsområder for industri og kontorbygg, men også i boligutviklingsområder der det bygges nytt, etterspørres det i stadig større grad fjernvarme, sier adm. dir. Nils Kristian Nakstad i Enova SF.

– Vi har så langt i år gitt støtte til 514 GWh fjernvarme i Norge, og vi ser en betydelig interesse for videre utbygginger i dette markedet. Vi har allerede mottatt flere søknader om støtte til nyetablering, og en ny anbudsrunde for fjernvarmenett vil bli utlyst til høsten, sier Nakstad.

Enova har fått utarbeidet et elektronisk kart over fjernvarmeutbygginger og lokale energisentraler i Norge støttet av Enova. Kartet viser klart størst aktivitet i østlandsområdet, men det viser også fjernvarmeanlegg under utvikling i hele Norge fra Varanger i nord til Kristiansand i sør.

Se kart med oversikt over fjernvarmeutbygginger i Norge på Enovas hjemmeside www.enova.no
Se vedlegg for mer informasjon om fjernvarmeutbyggingene.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner

Dokumenter og linker