25 millioner kroner til Alcoa for energieffektivisering

Alcoa Norway har fått tilsagn om 25 millioner kroner i støtte fra Enova til et energieffektiviseringsprosjekt. Prosjektet omfatter hele Alcoa Norway sin virksomhet i Norge, med en rekke tiltak i elektrolyseverkene i Mosjøen og på Lista, samt anodefabrikken i Mosjøen.

- En av Alcoas kjerneverdier er å drive miljøvennlig, men samtidig gjør finanskrisen at hele bransjen må vurdere investeringer nøye. Enovas støtte er derfor ekstra nyttig i disse tider, forteller HMS- og prosjektdirektør Ronny Vatland i Alcoa Norway. Enovas støtte utløser en total investering på 130,23 millioner kroner med et kontraktfestet energiresultat på 71,12 GWh. Prosjektet innebærer en lang rekke tiltak innen energieffektivisering, og vil gi redusert bruk av både elektrisitet, naturgass, propan og lettolje. De første resultatene vil komme allerede fra høsten 2009, og samtlige tiltak vil ferdigstilles innen utgangen av 2012. Aluminiumsindustrien er en av de største energibrukerne i norsk industri. Men siden det største andelen av energiforbruket er bundet opp i kjerneprosessen er det ikke alltid så lett å få fokus på hjelpeprosesser og støttesystemer. - Alcoas prosjekt et godt forbilde fordi det her tas tak i nettopp hjelpeprosessene. Ved å gjøre en samlet innsats synliggjøres de store besparelsene på en god måte. Enovas erfaring er også at prosjekter der man samler opp mange tiltak skaper en god forankring i hele organisasjonen, og gir grunnlag for bedre læring på tvers av de forskjellige enhetene, understreker administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass