40,7 Enova-millioner til utvidelse av fjernvarmenett

Enova gir drøyt 40,7 millioner kroner i støtte utvidelse av fjernvarmenettet fem ulike steder i Norge. I sum vil prosjektene kunne spare miljøet for utslipp av 18 200 tonn CO2 per år.

Totalt er det åtte ulike prosjekt som får tilsagn som støtte til utvidelse av fjernvarmenettet. Enova har vurdert prosjektene ut fra kriteriene om høy leveringskapasitet per krone. - Enova har stort fokus på utviklingen av fjernvarme i Norge. Fortsatt er det slik at mange bygg har olje som oppvarmingskilde. Utbygging og videreutvikling av fjernvarme basert på fornybare energikilder er et viktig bidrag til å få ned CO2-utslippene. Samtidig styrkes også forsyningssikkerheten for energi, sier Helle Grønli områdeleder for varme i Enova. Enova har til nå støttet utbygging av fjernvarme i 19 av de 20 største byene i Norge. - Videreutvikling av eksisterende fjernvarmeanlegg vil være en sentral oppgave for Enova. Samtidig ser vi at utvidelse av nettet i de største befolkingssentrene i noen tilfeller er lønnsomt selv uten støtte fra Enova, sier Helle Grønli. De siste åtte årene har Enova støttet fornybar varme med 2,6 milliarder kroner. Dette er tilskudd som i sin tur vil utløse investeringer tilsvarende 13,2 milliarder kroner og 5,2 TWh fornybar varme. Oversikt over prosjektene som får støtte ligger vedlagt.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner

Dokumenter og linker